مطالعه تجربی اثر مارپیچ در ناحیه گذار شعله به تراک

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

هدف از مقاله پیش رو، بررسی تجربی اثر ابعاد هندسی مارپیچ بر ناحیه گذار ازشعله به تراک و کیفیت تراک تولیدی است. لذا آزمایش‌های گسترده‌ای برای بررسی اثر ابعاد هندسی مارپیچ بر طول ناحیه گذار و کیفیت تراک انجام شد. پدیده گذار از شعله به تراک در این آزمایش‌ها به دلیل کمتر بودن انرژی اعمالی به مخلوط از اندازه انرژی بحرانی آن رخ می‌دهد. در این آزمایش‌ها از مخلوط با نسبت هم‌ارزی یک هیدروژن- اکسیژن استفاده شده و مارپیچ‌ها در ابتدای لوله‌ای با قطر 2/5 و طول 70 سانتی­متر قرار گرفتند. با معرفی معیارهای تراک مطلوب و بررسی نتایج آزمایش‌ها و نزدیکی جواب‌ها از صحت کار اطمینان حاصل شده است. برای انتخاب مارپیچ برتر، معیارهایی براساس پدیده تراک همراه با ضرایب وزنی تعریف شد و مارپیچ‌ها امتیازبندی شدند و در نهایت سه مارپیچ حائز بیشترین امتیاز، انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها