بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر موانع جریان بر افزایش بازده گرمایی بخاری گازی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

در این مقاله نتایج تحقیق در مورد بهبود بازده گرمایی بخاری گازی دودکش­دار ارائه شده است.با تعبیه موانع مناسب درون کوره و در مسیر جریان گازهای داغ خروجی، از خروج سریع گازهای حاصل از احتراق از طریق دودکش جلوگیری شده و زمان ماند گازهای داغ در داخل بخاری افزایش و به تبع آن بازده بخاری گازی بهبود می­ یابد. در این تحقیق، با استفاده از نرم افزار فلوئنت، جریان و انتقال گرمای گازهای حاصل از احتراق برای هندسه­ های مختلف پیشنهادی برای موانع جریان، شبیه­ سازی شده و تاثیر شکل موانع در بازده گرمایی بخاری بررسی شده است. مانع مناسب با بیشترین افزایش بازده گرمایی انتخاب شده و در نهایت با ساخت و انجام آزمون­های آزمایشگاهی، نتایج حاصل از نرم ­افزار تایید شده است و در نهایت بازده بخاری گازی ساخت شرکت دونار خزر مدل 12000 از مقدار 76/2 به 82/9  درصد ارتقا داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر موانع جریان بر افزایش بازده گرمایی بخاری گازی

نویسندگان [English]

  • سیامک حسین پور
  • شهرام کاشانی اصل
چکیده [English]

در این مقاله نتایج تحقیق در مورد بهبود بازده گرمایی بخاری گازی دودکش­دار ارائه شده است.با تعبیه موانع مناسب درون کوره و در مسیر جریان گازهای داغ خروجی، از خروج سریع گازهای حاصل از احتراق از طریق دودکش جلوگیری شده و زمان ماند گازهای داغ در داخل بخاری افزایش و به تبع آن بازده بخاری گازی بهبود می­ یابد. در این تحقیق، با استفاده از نرم افزار فلوئنت، جریان و انتقال گرمای گازهای حاصل از احتراق برای هندسه­ های مختلف پیشنهادی برای موانع جریان، شبیه­ سازی شده و تاثیر شکل موانع در بازده گرمایی بخاری بررسی شده است. مانع مناسب با بیشترین افزایش بازده گرمایی انتخاب شده و در نهایت با ساخت و انجام آزمون­های آزمایشگاهی، نتایج حاصل از نرم ­افزار تایید شده است و در نهایت بازده بخاری گازی ساخت شرکت دونار خزر مدل 12000 از مقدار 76/2 به 82/9  درصد ارتقا داده شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • بازده گرمایی بخاری گازی
  • هندسه موانع جریان
  • آزمون بازده بخاری گازی
  • شبیه­ سازی عددی