اندازه ­گیری آزمایشگاهی تاثیر متغیرهای مختلف بر بهره تولید دوده­ صنعتی

نویسندگان

آزاد اسلامی مشهد

چکیده

در این پژوهش اثر متغیرهای مختلف از جمله محل تزریق خوراک سوخت، دبی سوخت، نوع سوخت و طول ناحیه ورودی کوره در تولید دوده­ صنعتی مطالعه شده است. اندازه­ گیری­ ها در یک کوره­ آزمایشگاهی که بدین منظور طراحی و ساخته شده انجام پذیرفته است. غلظت دوده­ صنعتی خروجی از کوره به روش وزنی اندازه­ گیری شده است. نتایج آزمایشگاهی برای چهار نوع سوخت شامل متان، پروپان، استیلن و گازوییل به دست آمده است. نتایج نشان می­ دهند که بهره تولید دوده­ صنعتی برای سوخت ­های متان، پروپان و گازوییل نسبت به هم تغییرات کمی دارند اما بهره تولید دوده­ صنعتی از استیلن بیش­تر از دو برابر متان، پروپان و حتی گازوییل است. نتایج همچنین نشان می­ دهند که اثر محل تزریق خوراک سوخت بر بهره تولید دوده­ صنعتی وابسته به هندسه محفظه­ احتراق سوخت اصلی است. هم­چنین مشاهده شد که به­ترین بازده تولید دوده­ صنعتی برای تمام سوخت­ها به جز استیلن در نسبت هم ارزی 4 به وقوع پیوسته است.

کلیدواژه‌ها