بررسی تجربی و تحلیلی گسترش و دمای شعله در آتش استخری با تاثیر ذرات نانو

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله، نتایج آزمایش­های اندازه­ گیری دمای شعله در جسم احاطه شده در آتش گزارش شده است. اثر ذرات نانو در زمان گسترش شعله مطالعه شده و تاثیر متغیرهای ابعاد آتش استخری، فاصله از پایه شعله، نوع سوخت و ذرات نانو روی دمای شعله بررسی شده است. از نانو لوله کربنی چند دیواره به عنوان ذرات نانو و از نفت سفید و گازوییل به عنوان سوخت استفاده شده است. نتایج نشان داد که ابعاد استخر بیش­ترین اثر را در افزایش دمای شعله دارد. در مجموع افزودن نانو لوله کربنی چند دیواره به سوخت باعث کاهش 10 تا 20 درصدی دمای شعله می­شود؛ هم­چنین باعث افزایش 15 تا 30 درصدی زمان گسترش شعله­ ی نفت سفید و افزایش 6 تا 26 درصدی زمان گسترش شعله­ ی گازوییل می­ شود.

کلیدواژه‌ها