محاسبه پارامترهای ضریب فعالیت در مدلهای ترمودینامیکی با استفاده ازدمای اشتعال محفظه بسته

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در تحقیق حاضر دمای اشتعال ترکیب­های دوجزیی اتانول+اکتان نرمال،1-پروپانول+اکتان نرمال،1-پروپانول+دکان نرمال و هم­چنین دکان نرمال+اکتان نرمال در فشار اتمسفریک اندازه گیری شد. با استفاده از دماهای اشتعال آزمایشگاهی، پارامترهای برهمکنش دوتایی ترکیب­های یادشده در مدلهای ترمودینامیکی Wilson,NRTLوUNIQUAC  محاسبه شد. هم­چنین غلظت­ های تعادلی بخار- مایع برای ترکیب دوجزئی اتانول+ اکتان نرمال با استفاده از پارامترهای بر هم­کنش دوتایی (Binary parameters) به دست آمده از دمای اشتعال محاسبه شد و نتایج با داده­ های گزارش شده در مراجع مقایسه و توافق بسیار نزدیکی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها