بررسی اثر زنجیرهآغازی بر آغازش مستقیم تراک

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

در این مقاله نقش مکانیزم واکنش احتراق بر آغازش مستقیم تراک به طور عددی مطالعه شده است. بدین منظور مکانیزم احتراق به کمک یک مدل سه مرحله‌ای مدل می‌شود که شامل زنجیره‌های آغازی، شاخه‌ای و پایانی است. در این تحقیق نقش زنجیره­ آغازی بر روی آغازش مستقیم تراک بررسی می‌شود. به منظور بررسی نقش مکانیزم، برای هر زنجیره یک زمان مشخصه (τ) تعریف می ­شود که دربرگیرنده اثر پارامترهای سینتیکی مختلف است. شبیه سازی عددی نشان می دهد که با افزایش زمان مشخصه­ زنجیره­ آغازی، انرژی بحرانی افزایش می‌یابد. برای بررسی تاثیر زنجیره­ آغازی در آغازش تراک نمودار رفتار فشار شوک برای زمان مشخصه‌های مختلف و هم­چنین انرژی‌های آغازش گوناگون رسم شده است. این نمودارها بیانگر این هستند که در tIهای کوچکتر، سینتیک نقش مهمتری را بر رفتار موج دارد. همچنین با افزایش انرژی آغازش، وابستگی مقدار حداقل فشار شوک در آغازش مستقیم به tI کم می‌شود. رفتار موج در آغازش بحرانی برای τIهای بزرگ تقریباً مستقل از τI است و رفتار موج طی آغازش برای یک E0 مشخص تقریبا بر هم منطبق است. رابطه انرژی آغازش بحرانی با τI بستگی به مقدار τI دارد. برای مقادیر کم τI این رابطه نسبتا خطی با شیب کم و برای مقادیر زیاد این رابطه مجددا خطی با شیب بیش­تری است.

کلیدواژه‌ها