بررسی آلاینده ­های یک موتور اشتعال جرقه ­ای با استفاده از گازول

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

افزایش آلودگی ­های زیست محیطی ناشی از به­ کارگیری سوخت­ های فسیلی باعث ترغیب پژوهشگران به تحقیق پیرامون سوخت ­های تجدیدپذیر و پاک شده است. یکی از مهم ­ترین این سوخت­ها بیواتانول است که در مخلوط با بنزین سوخت مناسبی را تشکیل می دهد. به مخلوط بنزین و بیواتانول در نسبت­ های پایین گازول گفته می­ شود. در مقاله حاضر تاثیر گازول که سوختی است پاک بر آلاینده­ های خروجی اگزوز از قبیل منو اکسید کربن (CO)، دی اکسید کربن(CO2، هیدروکربن­ های نسوخته (HC) و اکسیدهای نیتروژنNOx) در بارهای 25، 50، 75 و 100 درصد بار موتور و سرعت­ های 2000 و 4000 دور در دقیقه در یک موتور چهار سیلندر اشتعال جرقه­ ای بررسی شده است. بیواتانول با درصدهای حجمی مختلف (E0E5E10E15 و E20) به بنزین اضافه شد و با استفاده از دستگاه آنالیز دود، آلاینده ­های اگزوز اندازه­ گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش درصد بیواتانول در سوخت­ های ترکیبی، مقدار آلاینده­ های  COو  HCکاهش و مقدار CO2 افزایش یافت. هم­چنین مقدار NOX در بارهای 25، 50 و 75 درصد کاهش و در بار کامل (100 درصد) افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها