مطالعه تجربی شعله نفوذی پروپان/ اکسیژن و گاز طبیعی/ اکسیژن در شرایط رقیق­ سازی و پیش ­گرم

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در پژوهش حاضر به مطالعه­ شعله نفوذی پروپان و گاز طبیعی به همراه اکسیژن در محدوده­ جریان آرام و در دو مرحله پرداخته شده است. در مرحله اول اثر رقیق­ سازی اکسیدکننده اکسیژن با گازهای نیتروژن و دی اکسیدکربن مورد بررسی قرار گرفته است. در این قسمت پایداری و تغییر شکل شعله در برابر فرایند رقیق­ سازی محور مطالعه قرار گرفته است. در مرحله دوم پیش­گرم اکسیژن تا K 480 و رقیق­سازی همزمان آن با گازهای نیتروژن یا دی اکسیدکربن مورد پژوهش قرار گرفته و نتایج با حالت بدون پیش­گرم مقایسه شده است. پیش­گرم سبب پایداری بیشتر شعله در برابر فرایند رقیق­ سازی می ­شود و به علت بالا رفتن دمای محصولات احتراق در پیش ­گرم، این شعله ­ها نسبت به حالت بدون پیش­گرم درخشندگی بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها