بررسی تبخیر اکسید کننده پاشش شده از انژکتور فشاری – پیچشی در محفظه احتراق در شرایط فشار پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف مهندسی هوافضا

2 دانشجو/ دانشگاه صنعتی شریف

3 پژوهشگاه فضایی ایران

4 پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی

5 استادیار / دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مطالعه، تبخیر اکسیدکننده مایع در مرحله شروع به کار در محفظه احتراق یک رانشگر فضایی به­ صورت عددی با نرم­افزار فلوئنت بررسی می ­شود. در مرحله استارت رانشگر، ابتدا بخشی از اکسیدکننده، که بر اثر تجزیه به­ صورت گازی درآمده است، وارد محفظه شده و باعث افزایش فشار آن می ­شود (در این مطالعه تا 2/0 بار). اکنون امکان این وجود دارد که اکسیدکننده پاشش­شده به­ صورت مایع خارج شود و می­توان تبخیر قطرات مایع را در این فشار بررسی کرد. در رانشگر مورد بررسی نرخ پاشش سوخت 3 گرم بر ثانیه و انژکتور مورد استفاده از نوع فشاری-پیچشی است. بررسی عددی در این پژوهش مبتنی­بر ساختار اویلر-لاگرانژ برپایه روش ذره گسسته است که برهمکنش میان فازهای گاز و مایع را به­ طور همزمان توسط معادلات اساسی ناویر-استوکس مورد مطالعه قرار می­ دهد. نتایج حاصل از صحه­ گذاری روش عددی، قابلیت این روش در تخمین کمّی و کیفی پارامترهای متاثر از تبخیر آنی همانند فشار، دما و فوق داغی در قطرات اسپری را مورد تایید قرار می ­دهد. هر چند نقش تبخیر آنی در تغییر دما و فشار قطرات به­ عنوان فاز گسسته و نیز گاز محیطی به ­عنوان فاز پیوسته مشهود است، ولی همزمان با آن می­توان میل این دو فاز به شرایط پایدار و ایجاد حالت پایا را مشاهده کرد. بررسی این موضوع حاکی از زمانی در حدود 20 میلی ­ثانیه است که تعادلی دمایی در حد 264 کلوین در هر دو فاز و فشاری ثابت در حد 7 کیلوپاسکال را در محفظه ایجاد می­ کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaporation of Injected Oxidizer from a Pressure –Swirl Injector in a Low Pressure Combustion Chamber

نویسندگان [English]

 • Roozbeh Khodaverdian 2
 • Mohammad Reza Jahannama 3
 • Alireza Ramezani 4
 • Azadeh Kebriaee 5
1
2 Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
3 Iranian Space Research Center, Tehran, Iran
4 Space Transportation Research Institute, Iranian Space Research Center, Tehran, Iran
5 Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the evaporation of liquid oxidizer inside a combustion chamber during engine start-up in a low-pressure environment is numerically investigated. In thruster starting stage, first, a portion of oxidizer which has been evaporated inside the injector capillaries fills the void inside the combustion chamber and causes a pressure rise (up to 0.2 bars). This makes the injection of oxidizer as fluid possible and now the evaporation rate can be investigated. In the investigated thruster the mass flow of injected liquid is 3 grams per second and the type of injector is pressure-swirl. Numerical simulation in this study is based on an Eulerian- Lagrangian method known as Discrete Phase Method (DPM), which investigates the interaction of two phases using Navier-Stokes Equations. A verification is done to support the results of the method used in order to obtain quantitative variables essential to this study. The tendency of fluids to reach a stable state after an abrupt process of flashing is visible in the results of this study. After a small period of time around 20 milliseconds a stable temperature around 264 kelvins is reached which causes a stable pressure of 7 kPa in the combustion chamber.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flash evaporation
 • Combustion chamber
 • Hypergolic Oxidizer
 • Pressure-Swirl injector
 • Transient thermal numerical simulation
 1. “ESA official website” [Online], Available: https://www.esa.int/, Accessed: 16 Sep 2020.
 2. AstroRecon, “Small Satellite Propulsion,” 2015. [Online], Available: www.lpi.usra.edu, Accessed: 16-Sep-2020.
 3. R. Schmehl and J. Steelant, “Flash-evaporation of oxidizer spray during start-up of a spacecraft engine in vacuum,” 9th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, ICLASS, Sorrento, Italy, 2003.
 4. Y. Liao and D. Lucas, “Computational modelling of flash boiling flows: A literature survey,” Int. J. Heat Mass Transf., 111, 2017, pp. 246–265.
 5. R. D. Reitz, “A Photographic Study of Flash-Boiling Atomization,” Aerosol Sci. Technol., 12, No. 3, 1990, pp. 561–569.
 6. M. Adachi, V. G. McDonell, D. Tanaka, J. Senda and H. Fujimoto, “Characterization of fuel vapor concentration inside a flash boiling spray,” SAE Technical Paper No. 970871, 1997.
 7. B. Zuo, A. M. Gomes and C. J. Rutland, “Modelling superheated fuel sprays and vaproization,” Int. J. Engine Res., 1, No. 4, 2000, pp. 321–336.
 8. J. Steelant and R. Schmehl, “Computational Modelling of the Preflow Phase during Start-Up of AN Upper-Stage Rocket Engine,” in Fifth European Symposium on Aerothermodynamics for Space Vehicles, Cologne, Germany 2005.
 9. R. Schmehl and J. Steelant, “Computational analysis of the oxidizer preflow in an upper-stage rocket engine,” J. Propuls. Power, 25, No. 3, 2009, pp. 771–782.
 10. T. Ramcke, A. Lampmann and M. Pfitzner, “Simulations of Injection of Liquid Oxygen/Gaseous Methane Under Flashing Conditions,” J. Propuls. Power, 34, No. 2, 2017, pp. 395–407.
 11. S. A. J. Morsi and A. J. Alexander, “An investigation of particle trajectories in two-phase flow systems,” J. Fluid Mech., 55, No. 2, 1972, pp. 193–208.
 12. J. D. Schwarzkopf, M. Sommerfeld, C. T. Crowe and Y. Tsuji, Multiphase flows with droplets and particles, CRC press, USA, 2011.
 13. A. Lefebvre and V. G. McDonell, Atomization and Sprays, 2nd ed., CRC press, USA, 2017.
 14. P. K. Senecal, D. P. Schmidt, I. Nouar, C. J. Rutland, R. D. Reitz and M. L. Corradini, “Modeling high-speed viscous liquid sheet atomization,” Int. J. Multiph. Flow, 25, No. 6, 1999, pp. 1073–1097.
 15. B. A. VanDerWege and S. Hochgreb, “Effects of fuel volatility and operating conditions on fuel sprays in DISI engines: (1) imaging investigation,” SAE Technical Paper 2000-01-0535, 2000.

 

 1. H. Kamoun, G. Lamanna, B. Weigand, S. Saengkaew, G. Grehan, and J. Steelant, “Temperature and Droplet Size Measurements in a Flashing Ethanol Jet Using the Global Rainbow Thermometry,” The Proceedings of ILASS Europe, Chania, Crete, 2013, pp. 1-4.
 2. D. Kawano, Y. Goto, M. Odaka, and J. Senda, “Modeling atomization and vaporization processes of flash-boiling spray,” SAE Technical Paper No. 2004-01-0534, 2004.
 3. T. Ramcke and M. Pfitzner, “Numerical simulations of atomization and flash evaporation of cryogenic nitrogen injection,” ICHMT Digital Library Online, DOI: 10.1615/ICHMT.2015.THMT-15.1310, pp. 603-606, 2015.
 4. W. F. Du, K. Li, S. Wang and J. F. Zhao, “Flashing liquid jets in low-pressure environment,” Interfacial Phenom. Heat Transf., 1, No. 2, 2013, pp. 173–180.
 5. T. Bar-Kohany and M. Levy, “State of the art review of flash-boiling atomization,” At. Sprays, 26, No. 12, 2016, pp. 1259–1305.
 6. D. P. Schmidt, M. L. Corradini and C. J. Rutland, “A two-dimensional, non-equilibrium model of flashing nozzle flow,” 3rd ASME/JSME Joint Fluids Engineering Conference, San Francisco, California, US, 1999.
 7. C. Manfletti, “Laser ignition of an experimental cryogenic reaction and control thruster: pre-ignition conditions,” J. Propuls. Power, 30, No. 4, 2014, pp. 925–933.