تبخیر گذرای قطره دوجزئی در دما و فشار زیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هوافضا، دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران،

2 دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده

در این مقاله، تبخیر گذرای قطره دوجزئی در دما و فشار زیاد به­ صورت عددی مدل‌سازی شده ‌است. در فاز گاز، معادلات بقای جزء، تکانه و انرژی و در فاز مایع، معادلات بقای جزء و انرژی، با رویکرد حجم محدود حل شده‌اند.  تغییرات خواص ترموفیزیکی برحسب دما و فشار درنظر گرفته شده است. همچنین فرض تعادل فوگاسیتی در سطح مشترک و معادله حالت پنگ-رابینسون لحاظ شده است.  قطره کروی فرض شده و از انحلال‌پذیری گاز در مایع و اثرات شتاب گرانش صرف­‌نظر شده ‌است. نتایج مدل برای قطره دوجزئی هپتان-هگزادکان درگستره‌های دمایی و فشاری گسترده اعتبارسنجی شدند و مطابقت خوبی با داده‌های تجربی موجود در ادبیات نشان دادند. اثر تغییرات فشار در دماهای مختلف بر تبخیر قطره بررسی شد. مشاهده شد که در یک دمای ثابت با افزایش فشار تا 2 مگاپاسکال، عمر قطره افزایش یافته ولی افزایش فشار به 5/2 مگاپاسکال منجربه کاهش عمر قطره می‌شود. رفتار تبخیری قطره با ترکیبات مختلف تغییری نداشت. نقش معادلات حالت مختلف بر پیش‌بینی عمر قطره مطالعه شده و درنهایت تأثیر فشار و دمای محیط بر فوق بحرانی­شدن دمای سطح قطره بررسی‌ و مشاهده شد که در فشار و دمای به ‌اندازه کافی زیاد قطره می‌تواند به حالت بحرانی برسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transient evaporation of a bi-component droplet at high temperature and pressure

نویسنده [English]

 • Hojat Ghasseim 2
2 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Transient evaporation of a bi-component droplet at high temperature and pressure condition has been modeled numerically. In the gas phase, the equations of species, momentum, and energy, and in the liquid phase, the equations of species and energy by assuming fugacity equilibrium, and Peng-Robinson equation of state using the finite volume method have been solved. The droplet is assumed to be spherical, the solubility of the gas in the liquid and effect of gravity have been neglected. The results of the proposed model for heptane-hexadecane droplet in various temperatures and pressures have been validated against the available experimental data. Results were in good agreement. The effect of pressure on the evaporation showed that at a constant temperature, by increasing pressure up to 2 MPa the droplet lifetime increases but further increase in pressure (up to 2.5 MPa) reduces droplet lifetime. Evaporation behavior does not change with different compositions. The role of different equations of state on the prediction of binary droplet lifetime was studied, and finally the effect of ambient temperature and pressure on the surface temperature of the droplet was investigated. It was observed that at high enough pressure and temperature, the droplet surface could reach the critical condition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • droplet evaporation
 • bi-component
 • high ambient pressure
 • fugacity
 • Peng-Robinson
 1. D. Spalding, “Theory of particle combustion at high pressures,” ARS journal, 29, No. 11, 1959, pp. 828-835.
 2. J. A. Manrique and G. L. Borman, “Calculations of steady state droplet vaporization at high ambient pressures,” International Journal of Heat and Mass Transfer, 12, No. 9, 1969, pp. 1081-1095.
 3. R. Matlosz, S. Leipziger and T. Torda, “Investigation of liquid drop evaporation in a high temperature and high pressure environment,” International Journal of Heat and Mass Transfer, 15, No. 4, 1972, pp. 831-852.
 4. T. Kadota and H. Hiroyasu, “Evaporation of a single droplet at elevated pressures and temperatures: 2nd report, theoretical study,” Bulletin of JSME, 19, No. 138, 1976, pp. 1515-1521,.
 5. G. Zhu and S. Aggarwal, “Transient supercritical droplet evaporation with emphasis on the effects of equation of state,” International Journal of Heat and Mass Transfer, 43, No. 7, 2000, pp. 1157-1171.
 6. E. Curtis and P. Farrell, “A numerical study of high-pressure droplet vaporization,” Combustion and Flame, 90, No. 2, 1992, pp. 85-102.
 7. E. Curtis and P. Farrell, “Droplet vaporization in a supercritical microgravity environment,” Acta Astronautica, 17, No. 11-12, 1988, pp. 1189-1193.
 8. H. Kim and N. Sung, “The effect of ambient pressure on the evaporation of a single droplet and a spray,” Combustion and Flame, 135, No. 3, 2003, pp. 261-270.
 9. J. Jin and G. Borman, “A model for multicomponent droplet vaporization at high ambient pressures,” SAE Technical Paper, 0148-7191, 1985.
 10.  J. Stengele, H. J. Bauer and S. Wittig, “Numerical study of bicomponent droplet vaporization in a high pressure environment,” ASME 1996 International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exhibition, American Society of Mechanical Engineers Digital Collection, New York, 1996.
 11.  S. Aggarwal, Z. Shu, H. Mongia and H. Hura, “Multicomponent and single-component fuel droplet evaporation under high pressure conditions,” 34th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, University of Illinois, Chicago, 1998.
 12.  M. Burger, R. Schmehl, K. Prommersberger, O. Schäfer, R. Koch and S. Wittig, “Droplet evaporation modeling by the distillation curve model: accounting for kerosene fuel and elevated pressures,” International journal of heat and mass transfer, 46, No. 23, 2003, pp. 4403-4412.
 13.  H. Zhang, V. Raghavan and G. Gogos, “Subcritical and supercritical droplet evaporation within a zero-gravity environment: Low Weber number relative motion,” International Communications in Heat and Mass Transfer, 35, No. 4, 2008, pp. 385-394.
 14.  W. Long, P. Yi, M. Jia, L. Feng and J. Cui, “An enhanced multi-component vaporization model for high temperature and pressure conditions,” International Journal of Heat and Mass Transfer, 90, 2015, pp. 857-871.
 15.  C. Verwey and M. Birouk, “Fuel vaporization: Effect of droplet size and turbulence at elevated temperature and pressure,” Combustion and Flame, 189, 2018, pp. 33-45.
 16.  S. Srivastava and F. Jaberi, “Large eddy simulations of complex multicomponent diesel fuels in high temperature and pressure turbulent flows,” International Journal of Heat and Mass Transfer, 104, 2017, pp. 819-834.
 17.  S. Gao, J. Yan, M. Wang and C. F. Lee, “Modeling of Quasi-1D Multi-Component Fuel Droplet Vaporization using Discrete Approach with Experimental Validation,” SAE Technical Paper, 0148-7191, 2018.
 18.  S. Ray, V. Harsha and V. Raghavan, “Prediction of vapor-liquid equilibrium of ternary system at high pressures,” Archives of Thermodynamics, 40, 2019, pp. 137-149.
 19.  S. Ray, V. Raghavan and G. Gogos, “Two-phase transient simulations of evaporation characteristics of two-component liquid fuel droplets at high pressures,” International Journal of Multiphase Flow, 111, 2019, pp. 294-309.
 20.  A. Arabkhalaj, A. Azimi, H. Ghassemi and R. S. Markadeh, “A fully transient approach on evaporation of multi-component droplets,” Applied Thermal Engineering, 125, 2017, pp. 584-595.
 21.  G. S. Zhu, R. D. Reitz and S. K. Aggarwal, “Gas-phase unsteadiness and its influence on droplet vaporization in sub-and super-critical environments,” International Journal of Heat and Mass Transfer, 44, No. 16, 2001, pp. 3081-3093.
 22. R. C. Reid, J. M. Prausnitz and B. E. Poling, The properties of gases and liquids, Fourth Edition, New York, McGraw Hill, 1987.
 23.  S. Sazhin, W. Abdelghaffar, E. Sazhina, S. Mikhalovsky, S. Meikle and C. Bai, “Radiative heating of semi-transparent diesel fuel droplets,” Journal of heat transfer, 126, No. 1, 2004, pp. 105-109.
 24.  B. Abramzon and S. Sazhin, “Droplet vaporization model in the presence of thermal radiation,” International Journal of Heat and Mass Transfer, 48, No. 9, 2005, pp. 1868-1873.
 25.  B. E. Poling, J. M. Prausnitz and J. P. O'connell, The properties of gases and liquids, New York, Mcgraw-hill, 2001.
 26.  M. Riazi, Characterization and properties of petroleum fractions. First Edition, ASTM international, West Conshohocken, PA, 2005.
 27.  C. L. Yaws, Handbook of thermodynamic diagrams: volume and enthalpy diagrams for major organic chemicals and hydrocarbons, Texas, Elsrvier,2, 1996.
 28. B. I. Lee and M. G. Kesler, “A generalized thermodynamic correlation based on three‐parameter corresponding states,” AIChE Journal, 21, No. 3, 1975, pp. 510-527.
 29.  B. J. McBride, M. J. Zehe and S. Gordon, NASA Glenn coefficients for calculating thermodynamic properties of individual species, First Edition, Ohio, National Aeronutics and Space Administration, John H. Glenn Research Center at Lewis Field, 2002.
 30.  A. A. Asghar Azimi and H. Ghassemi, “Influences of Unsteadiness on the Multicomponent Fuel Droplets,” Modares Mechanical Engineering, 17, 2017, pp. 293-304.
 31.  S. Patankar, Numerical heat transfer and fluid flow, CRC press, New York, 2018.
 32.  H. Ghassemi, S. W. Baek and Q. S. Khan, “Experimental study on binary droplet evaporation at elevated pressures and temperatures,” Combustion science and technology, 178, No. 6, 2006, pp. 1031-1053.