نویسنده = قاسم حیدری نژاد
بررسی دقت مدل‏های زیرشبکه در مدل‏سازی آتش چرخان درونی توسط روش شبیه ‏سازی گردابه‏ های بزرگ

دوره 13، شماره 2، تیر 1399، صفحه 41-56

محمد صفرزاده؛ قاسم حیدری نژاد؛ هادی پاسدار شهری