بررسی تأثیر مکانیزم ‌شیمیایی در پیش‌بینی آلاینده NOxبا روش کاهش انتخابی غیرکاتالیستی

نویسندگان

تربیت مدرس

چکیده

کوره‌های صنعتی و نیروگاه‌ها، با مصرف قابل توجه سوخت‌های فسیلی، نقش عمده‌ای درتولید آلاینده­ های هوا دارند. اکسیدهای نیتروژن ازجمله این آلاینده‌هایند. در تحقیق حاضر، اثر مکانیزم‌های سینتیک شیمیایی مختلف در پیش‌بینی اکسیدهای نیتروژن  (NOx با روش کاهش انتخابی کاتالیستی در دودکش کوره‌های صنعتی و نیروگاه‌ها، به­ صورت عددی بررسی شده است. در این روش، آمونیاک در محدوده دمای بین 1150 تا 1350 کلوین به درون دودکش تزریق شده و با واکنش باNO ، گاز نیتروژن تشکیل می­ دهد. هندسه مورد استفاده برای مقایسه با کار تجربی، یک دودکش استوانه‌ای به طول پنج متر و قطر پنج سانتی‌متر، مطابق کار آزمایشگاهی استبرگ و همکاران، است. در کار حاضر، چهار مکانیزم شیمیایی‌ میلر، دوو، گلاربرگ و بروور بررسی شده است. با بررسی میزان کاهش آلایندگی NO، مشاهده شد که مکانیزم‌های سینتیک شیمیایی گلاربرگ و بروور نسبت به دو مکانیزم دیگر خطای کمتری دارند. سپس، توانایی مکانیزم‌های سینتیک در پیش‌بینی اثر مواد افزودنی (نیتروژن و هیدروژن) بررسی شد. همچنین، در ادامه پدیده لغزش آمونیاک، با استفاده از مکانیزم شیمیایی گلاربرگ، بررسی شده است. نتایج نشان داد پدیده لغزش آمونیاک، با افزایش دمای ورودی به دماهای بالاتر از 1250 کلوین، کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Chemical Kinetics in Predicting NOx Reduction with Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) Method

نویسندگان [English]

 • مسعود شفا
 • کیومرث مظاهری
 • علیرضا علی‌پور
چکیده [English]

Using fossil fuels in industrial furnaces and power plants has a major role in the production of NOx. In the present study, different chemical kinetics are used to predict NOx reduction by selective non-catalytic reduction method (SNCR). In SNCR method, ammonia is injected into the flue gases in stack, in a temprature rang from 1150 to 1350K and converts NOx to nitrogen and H2O. To validate the present simulations, the results are comapred with experimental data of Ostberg et al. from a cylindrical tube of 5ft length and 5in diameter. Four chemical kinetic mechasnisms offered by Miller, Duo, Glarborg and Brouwer are used in this study to predict the NOx reduction. The results indicate that the Glarborg and Brouwer kinetic mechanisms predict the NOx reduction better than the other mechanisms. In this study the effects of inert materials (Hydrogen and Nitrogen) to improve the reduction of NOx by SNCR is also investigated. An important question that should be considered in SNCR method is the ammonia slip phenomenon.Using Glarborg chemical kinetic mechanism, it is found that theammonia slip decreases by increasing the inlet temperature to 1250K.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pollution
 • NOx
 • Selective Non catalytic Reduction method
 • chemical kinetics
دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15
15
فروردین 1394
صفحه 61-77
 • تاریخ دریافت: 16 خرداد 1393
 • تاریخ بازنگری: 11 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 31 اردیبهشت 1396