بررسی تجربی فرایند برگشت شعله در محیط متخلخل دو­لایه‌ای

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله، فرایند برگشت شعله و استقرار آن در داخل محیط متخلخل سرامیکی دولایه‌ای از جنس SiC به صورت تجربی بررسی شده است. با توجه به اهمیت استقرار شعله بر روی سطح این مشعل‌ها برای ایجاد حداکثر بازده، عوامل موثر بر پدیده برگشت شعله به زیر سطح همچون نرخ آتش و میزان چگالی حفره و نیز نحوه برگشت شعله، از طریق اندازه گیری دما در طول محیط متخلخل، مورد مطالعه قرار گرفته است. مخلوط ورودی شامل گاز طبیعی و هوا به صورت ترکیبی با نسبت هم‌ارزی 0/65 بوده و به صورت کاملاً پیش­ مخلوط وارد مشعل می‌شود. برای بررسی چگونگی برگشت شعله، نحوه پیش­ گرمایش و بهبود سرعت شعله از طریق رصد بیشینه دما در داخل بستر متخلخل  بررسی و توضیح داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش نرخ آتش در یک چگالی حفره ثابت، میزان پیش‌گرمایش لازم برای برگشت شعله افزایش و زمان برگشت شعله کاهش می‌یابد. با افزایش چگالی حفره، زمان برگشت شعله و پیش‌گرمایش لازم برای برگشت شعله کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تجربی فرایند برگشت شعله در محیط متخلخل دو­لایه‌ای

نویسندگان [English]

  • محسن دوازده‌امامی
  • حسین عطوف
  • محمدرضا رضایی بخش
چکیده [English]

در این مقاله، فرایند برگشت شعله و استقرار آن در داخل محیط متخلخل سرامیکی دولایه‌ای از جنس SiC به صورت تجربی بررسی شده است. با توجه به اهمیت استقرار شعله بر روی سطح این مشعل‌ها برای ایجاد حداکثر بازده، عوامل موثر بر پدیده برگشت شعله به زیر سطح همچون نرخ آتش و میزان چگالی حفره و نیز نحوه برگشت شعله، از طریق اندازه گیری دما در طول محیط متخلخل، مورد مطالعه قرار گرفته است. مخلوط ورودی شامل گاز طبیعی و هوا به صورت ترکیبی با نسبت هم‌ارزی 0/65 بوده و به صورت کاملاً پیش­ مخلوط وارد مشعل می‌شود. برای بررسی چگونگی برگشت شعله، نحوه پیش­ گرمایش و بهبود سرعت شعله از طریق رصد بیشینه دما در داخل بستر متخلخل  بررسی و توضیح داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش نرخ آتش در یک چگالی حفره ثابت، میزان پیش‌گرمایش لازم برای برگشت شعله افزایش و زمان برگشت شعله کاهش می‌یابد. با افزایش چگالی حفره، زمان برگشت شعله و پیش‌گرمایش لازم برای برگشت شعله کاهش می‌یابد..

کلیدواژه‌ها [English]

  • محیط متخلخل
  • سیلیکون کربید
  • برگشت شعله
  • مطالعه آزمایشگاهی