بررسی تجربی تاثیر مشخصه­ های سوخت دیزل بر متغیرهای احتراقی،عملکردی و آلایندگی یک موتور دیزل

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

این مطالعه تاثیر محتویات گوگرد سوخت و هم­چنین عدد ستان سوخت دیزل را بر روی احتراق، عملکرد و آلاینده­ های خروجی از یک موتور دیزل پاشش مستقیم بررسی می­ کند. فرایند آزمایش بر اساس روند 8 مد مطابق استاندارد (ECE-R96) انجام می­ شود. برای بررسی تاثیر متغیرهای سوخت بر آلایندگی و عملکرد، هفت سوخت مختلف تهیه شد که سه سوخت با محتویات گوگرد مختلف در گستره­ های 50، 500 و ppm3500 و چهار سوخت دیگر با اعداد ستان مختلف در گستره بین 47 تا 57 بود. نتایج تجربی به دست آمده در این مطالعه نشان می ­دهد که سطح گوگرد سوخت تاثیر محسوسی بر روی همه آلاینده­ های خروجی از موتور به ویژه بر روی آلاینده PM دارد. نتایج به دست آمده در مورد سوخت­ های با اعداد ستان مختلف حاکی از این حقیقت است که هر چه عدد ستان سوخت افزایش می­ یابد میزان آلاینده NOx کاهش و میزان آلاینده PM افزایش می­ یابد.

کلیدواژه‌ها