تاثیر ترکیب سوخت‌های دیزل و بیودیزل حاصل از پسماند روغن‌های خوراکی در عملکرد موتور اشتعال تراکمی CI

نویسندگان

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

چکیده

امروزه بیودیزل به عنوان جایگزین سوخت دیزل شناخته شده است. این سوخت به طور عمده از انواع روغن‏ های گیاهی تولید می‏ شود. از آنجایی‌که قیمت بیودیزل تولید شده از روغن‏ های گیاهی خوراکی بسیار بالاست؛ لذا روغن‏ های پسماند و غیرخوراکی به عنوان پتانسیلی با هزینه‏ پایین برای تولید بیودیزل ترجیح داده می‏ شوند. از این رو در این تحقیق ابتدا بیودیزل از روغن پسماند حاصل از رستوران و با استفاده از روش ترانس‏استریفیکاسیون تولید شد. سپس خصوصیات مهم سوخت تولید شده با استاندارد ASTM D-6751 مطابقت داده شد. پس از اطمینان از استاندارد بودن سوخت بیودیزل تولید شده، تغییر عملکرد موتور شش سیلندر پرکینز در حالت تمام بار با استفاده از ترکیبات سوخت بیودیزل و دیزل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش ‏ها نشان داد که با اضافه کردن بیودیزل به سوخت دیزل، به دلیل احتراق کامل، میزان توان و گشتاور موتور افزایش می ‏یابد. با توجه به ارزش گرمایی پایین بیودیزل، مقدار مصرف سوخت ویژه نیز اندکی افزایش پیدا می‏ کند. مشاهدات کیفی نشان داد که میزان بو و دود خروجی کاهش می‏ یابد و تغییر بو در نسبت‏های بالاتر بیودیزل کاملاً آشکار است. در مجموع نتیجه ­گیری شد که با افزایش 25 درصد بیودیزل حاصل از روغن پسماند به سوخت دیزل، عملکرد موتور بدون هیچ­گونه تغییر و اصلاحی در اجزای آن بهبود می ‏یابد.

کلیدواژه‌ها