پیش‌بینی تاخیر خود‌اشتعالی در موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن

نویسنده

چکیده

راندمان بالای گرمایی همراه با تولید پایین اکسیدهای نیتروژن‏، موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن را در زمره‌ ایده‌های اصلی موتورهای آینده قرار داده است. کنترل زمان خود‌اشتعالی در موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن مشکل اصلی تجاری شدن آن است. بر این اساس، الگوی هو و کک، الگوی شل و الگوی انتگرال کوبش برای پیش‌بینی ‌شروع خود اشتعالی برای استفاده در سیستم کنترل موتور پیشنهاد و با هم مقایسه شدند. در الگوی انتگرال کوبش دو رابطه‌‌ جدید برای پیش‌بینی شروع مرحله‌ اول و دوم احتراق پیشنهاد شد. مقایسه‌ اختلاف میانگین مقادیر به دست آمده از الگوهای نظری با مقادیر آزمایشگاهی و زمان محاسبه‌ آنها نشان می‌دهد که الگوی انتگرال کوبش بهترین تطبیق و کم­ترین زمان محاسبه را در پیش‌بینی شروع مرحله‌ اول و دوم احتراق دارد.

کلیدواژه‌ها