بررسی تجربی خواص احتراق نانوسوخت هیبریدی بر پایه نانو ذرات منگنزاکساید و گرافن اکساید در سوخت دیزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی انرژی خورشیدی-پژوهشکده انرژی-پژوهشگاه مواد و انرژی-کرج-ایران

2 پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، استان البرز، ایران

10.22034/jfnc.2023.395265.1344

چکیده

 با افزودن انواع نانومواد به سوخت‌ پایه دیزل، سوخت‌های غنی شده با نانومواد یا به‌طور خلاصه نانوسوخت حاصل می‌‌شود. این افزودنی‌ها به دلیل خصوصیات منحصربه‌فرد نانومواد، می‌‌توانند به طور قابل‌توجهی بر خصوصیات و رفتار سوخت تأثیر بگذارند. چگالی سوخت، گرانروی سینماتیکی، نقطه اشتعال و ارزش حرارتی برای سوخت‌‌های پایه و نیز برای نانوسوخت‌ها، از ویژگی‌های احتراق سوخت دارای اهمیت است. افزودن نانوذراتی مانند اکسیدگرافن و اکسید منگنز باعث بهبود خواص می‌شوند، این اثرات ممکن است متفاوت باشند اما علاوه بر این، نانومواد افزودنی می‌توانند رسانایی حرارتی و سرعت تبخیر سوخت پایه را بهبود ببخشند. هدف از انجام این تحقیق، مطالعه خواص فیزیکی-شیمیایی سوخت دیزل حاوی نانوذرات منگنزاکساید (MnOX) سنتز شده با غلظت ppm100 و گرافن‌اکساید (GO) با غلظت‌‌های ppm20 و 10 و هیبرید آنها است. تغییرات جزئی خواص فیزیکی شامل چگالی و گرانروی به ترتیب به میزان 2/0% و 6/0% برای نانودیزل‌های تهیه شده و نیز افزایش 7/7% ارزش حرارتی سوخت توسط بمب کالری‌متری برای نانودیزل حاوی نانوذرات هیبریدی منگنز اکساید وگرافن اکساید به صورت کاملاً معلق و پایدار، گزارش شده‌ است. از طرف دیگر آنالیزهای FESEM، BET و EDS برای مشخصه‌یابی سایز، مورفولوژی، مساحت سطح و درصد عناصر تشکیل دهنده نانوذرات، به‌کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of combustion characteristics of hybrid nanofuel based on manganese oxide and graphene oxide nanoparticles in the diesel fuel

نویسندگان [English]

 • Seyed Amir Hossein Zamzamian 1
 • Mohamad Reza Vaezi Jaz 2
 • Fariba Tajabadi 2
 • Ali Shahmoradi 2
1 Solar Energy Group-Energy Department-Materials and Energy Research Center(MERC)-Karaj-I.R.IRAN
2 Nano-Technology and Advanced Materials Department, Materials and Energy Research Center (MERC) ), Karaj, Alborz province, Iran
چکیده [English]

By adding nanomaterials to various diesel engine base fuels, one gets nanomaterials enriched fuels, or nanofuels in short. This addition may influence significantly the properties and behavior of the fuel due to unique properties of nanomaterials. The main purpose of this research is to study the physico-chemical properties of diesel fuel containing NPs of Manganese Oxide (MnOx) synthesized with a concentration of 100 ppm and Graphene Oxide (GO) with concentrations of 10 and 20 ppm and also by their hybrids. In this regard, the partial changes in the physical properties of density and viscosity in nanofuels by the concentrations of 0.2% and 0.6%, respectively have been observed.  The study also is based on the effect of nanometal oxide additives like Manganese Oxide and Graphene Oxide to diesel fuel. Metal oxide additive are doped with diesel fuel. The changes in diesel fuel properties (viscosity, flash point and fire point) due to introduction of nanometal oxide additive were observed. The diesel fuel with nanometal oxide additive presented a marginal increase in performance. Exhaust emissions for the diesel fuel with nanometal oxide additive showed significant decrease in levels of pollutants emission.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hybrid Nanofuel
 • Nanodiesel
 • Calorific Value
 • Fuel-Nanofluid
 • Graphene Oxide
 • Statistics of 2017 of Iran's National Oil Products Refining and Distribution Company. (in Persian) https://niordc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=78&pageid=3060
 • Hoseini, G. Najafi, B. Ghobadian, R. Mamat, MT. Ebadi, Y. Yusaf, "Novel environmentally friendly fuel: The effects of nanographene oxide additives on the performance and emission characteristics of diesel engines fuelled with Ailanthus altissima biodiesel," Renew. Energy, vol. 125, pp. 283–294, 2018.
 • Anbarsooz, "Combustion characteristics of nanofuels: A comprehensive review on diesel/biodiesel-based nanofuels," Fuel, vol. 337, pp. 1-19, 2023.
 • H. Hosseini, M. Aghbashlo, M. Tabatabaei, A. Hajiahmad, A. Khataee, M. H. Nadian, "Modeling and optimization of performance and emissions of a diesel engine fueled with water-diesel emulsions containing metal-organic nanoparticles by machine learning," Fuel and Combustion, Iranian combustion institute, vol. 15, no.3, pp. 1-19, 2022. (in Persian)

 

 • shakeri, A. Asghari, A. Taghizadeh-Alisaraei, "Modeling the effect of adding oxygen functionalized multi-walled carbon nanotube to diesel, biodiesel, and bioethanol fuel blends on performance and emission of a diesel engine using artificial neural network," Fuel and Combustion, Iranian combustion institute, vol. 13, Issue 2 (31), pp. 103-116, 2020. (in Persian)
 • Najafi, A. Zarringhalam-Moghaddam, "Experimental and Theoretical Analysis of Flame Spread and Temperature in a Pool Fire-with Nanoparticle Effects," Fuel and Combustion, Iranian combustion institute, vol. 2, Issue 1 (3), pp. 15-23, 2009. (in Persian)
 • Vellaiyan, KS. Amirthagadeswaran, "The role of water-in-diesel emulsion and its additives on diesel engine performance and emission levels: aretrospective review," Alexandria Engineering Journal, vol. 55, Issue 3, pp. 2463–2472, 2016.
 • Gürü, A. Koca, Ö. Can, C. Çınar, F. Sahin, "Biodiesel production from waste chicken fat based sources and evaluation with Mg based additive in a diesel engine," Renew. Energy, vol. 35, no.3, pp. 637-643, 2010.
 • Mangalampalli, N. Dumala, P. Grover, "Acute oral toxicity study of magnesium oxide nanoparticles and microparticles in female albino Wistar rats," Regul. Toxicol. Pharmacol., vol. 90, pp. 170-184, 2017.
 • Sajith, C. Sobhan, G. Peterson, "Experimental investigations on the effects of cerium oxide nanoparticle fuel additives on biodiesel," Adv. Mech. Eng., vol. 2, pp. 407-581,2010.
 • Srinivas, P.J. Rao, G. Selvam, P.B. Murthy, P.N. Reddy, "Acute inhalation toxicity of cerium oxide nanoparticles in rats," Toxicol. Lett., vol. 205, no. 2, pp. 105-115, 2011.
 • Czajka, K. Sawicki, K. Sikorska, S. Popek, M. Kruszewski, L. Kapka-Skrzypczak, "Toxicity of titanium dioxide nanoparticles in central nervoussystem," Toxicol. Vitro, vol. 29, no. 5, pp. 1042-1052, 2015.
 • D'Silva, K. Binu, T. Bhat, "Performance and Emission characteristics of a CI Engine fuelled with diesel and TiO2 nanoparticles as fuel additive," Mater. Today, Proc., vol. 2 (4-5), pp. 3728-3735, 2015.
 • Shaafi, R. Velraj, "Influence of alumina nanoparticles, ethanol and isopropanol blend as additive with dieselesoybean biodiesel blend fuel: combustion, engine performance and emissions," Renew. Energy, vol. 80, pp. 655-663, 2015.
 • Yang, D.J. Watts, "Particle surface characteristics may play an important role in phytotoxicity of alumina nanoparticles," Toxicol. Lett., vol. 158, no. 2, pp. 122-132, 2005.
 • Selvaganapthy, A. Sundar, B. Kumaragurubaran, P. Gopal, "An experimental investigation to study the effects of various nano particles with diesel on Di diesel engine," ARPN J. Sci. Technol. Vol. 3 (1), pp. 112-115,2013.
 • Abbasalipourkabir, H. Moradi, S. Zarei, S. Asadi, A. Salehzadeh, A. Ghafourikhosroshahi, M. Mortazavi, N. Ziamajidi, "Toxicity of zinc oxide nanoparticles on adult male Wistar rats," Food Chem. Toxicol., vol. 84, pp. 154-160, 2015.
 • Santhanamuthu, S. Chittibabu, T. Tamizharasan, T. Mani, "Evaluation of CI engine performance fuelled by Diesel-Polanga oil blends doped with iron oxide nanoparticles," Int. J. ChemTech Res., vol. 6, no. 2, pp. 1299-1308, 2014.
 • Naqvi, M. Samim, M. Abdin, F.J. Ahmed, A. Maitra, C. Prashant, A.K. Dinda, "Concentration-dependent toxicity of iron oxide nanoparticles mediated by increased oxidative stress," Int. J. Nanomed., vol. 5, pp. 983-990, 2010.
 • H. Hosseini, A. Taghizadeh-Alisaraei, B. Ghobadian, A. Abbaszadeh-Mayvana, "Performance and emission characteristics of a CI engine fuelled with carbon nanotubes and diesel-biodiesel blends," Renewable energy, vol. 111, pp. 201-213, 2017.
 • Lenin, M. A., M. R. Swaminathan, and G. Kumaresan, "Performance and emission characteristics of a DI diesel engine with a nanofuel additive," Fuel., vol. 109, pp. 362-365,
 • Chen, Ang F., Adzmi, M.Akmal, Adam, a., Othman, M. F., Kamaruzzaman, M. K., Mrwan, A. G., "Combustion characteristics, engine performances and emissions of a diesel engine using nanoparticle-diesel fuel blends with aluminium oxide, carbon nanotubes and silicon oxide," Energy Conversion and Management, vol. 171, pp. 461-477,
 • Hoseini, S. S., Najafi, G., Ghobadian, B., Ebadi, M. T., Mamat, R., Yusaf, T.,  "Performance and emission characteristics of a CI engine using graphene oxide (GO) nano-particles additives in biodiesel-diesel blends," Renewable Energy, vol. 145, pp. 458-465, 2020.