مطالعه عددی دینامیک فرایند اختلاط فرابحرانی در انژکتورهای پیچشی هم محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرسه مهندسی هوافضا، دانشگاه شینگهوا، پکن، چین.

2 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، گروه جلوبرندگی

3 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

10.22034/jfnc.2023.393256.1343

چکیده

یک پژوهش عددی، به­ منظور ارزیابی مشخصه­ های پاشش و اختلاط کرایوژنیکی یک انژکتور پیچشی هم­ محور، در شرایط فشاری فرابحرانی انجام شده است. بدین منظور از یک روش ترکیبی موسوم به شبیه­ سازی تطبیق­ مقیاسی (جهت مدل­ سازی عبارات آشفته)، معادله حالت سواو-ردلیک-وانگ (برای محاسبه خواص ترمودینامیکی)، پایگاه داده NIST (برای تخمین خواص انتقالی سیال کرایوژنیکی) و الگوریتم PISO (برای کوپلینگ سرعت-فشار) در حلگر جریان استفاده شده است. پژوهش حاضر که با درنظر گرفتن توامان پیچیدگی‌های هندسی انژکتور و رفتار کاملا غیرخطی ترمودینامیکی سیال از بسیاری از مطالعات پیشین متمایز است، دینامیک فرایند اختلاط فرابحرانی جت‌های پیچشی هم‌محور را با تحلیل کمی عبارات مولد ورتیسیته مشخصه‌بندی کرده است. نتایج حاکی از آن است که تنها عامل مولد ورتیسیته در محفظه چرخش انژکتور عبارت کج‌شدگی/ کشیدگی ورتیسیته است که اندازه آن در این ناحیه به­صورت متوسط از مرتبه 106 است. در انتهای نازل انژکتور نیز اندازه دو عبارت گشتاور باروکلینیک و اتساع حجمی به مرتبه 108 می­رسد که یک مرتبه بزرگتر از اندازه عبارت کج­ شدگی/کشیدگی ورتیسیته در مقطع محوری مفروض است؛ بدین ترتیب در انتهای نازل مکانیزم اختلاط توسط دو عبارت گشتاورباروکلینیک و اتساع حجمی کنترل می­شود. مشاهدات عددی حاکی از آن است که اثرات گردابه­ های بازچرخشی تولید شده در مقابل دهانه خروجی انژکتور قابل توجه بوده و موجب تحریک و افزایش ده برابری سهم کشیدگی/ کج­شدگی گردابه در تولید ورتیسیته نسبت به ناحیه انتهایی نازل انژکتور می‌شود. این مهم به همراه ناپایداری­ های هیدرودینامیکی کلوین-هلمهولتز نقش مهمی در اختلاط بهینه سوخت و اکسنده در مقابل دهانه انژکتور دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of Supercritical Mixing dynamics of the Coaxial Swirl Injectors

نویسندگان [English]

 • Ata Poormahmood 1
 • Alireza Shokrzadeh Damirchi 2
 • Mohammad Farshchi 3
1 School of Aerospace Engineering, Tsinghua University, Beijing, China.
2 sharif university of technology, Faculty of Aerospace Engineering
3 Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

A numerical study has been conducted to identify the cryogenic injection and mixing characteristics of a coaxial swirl injector under supercritical pressure. An improved formulation of the Reynolds-averaged Navier-Stokes turbulence models (to close the governing equations), Soave-Redlich-Kwong equation of state (to estimate thermodynamic properties), NIST database (to estimate transport properties) and PISO algorithm (for velocity-pressure coupling) are employed in the flow solver. The present study –distinguished from many other studies by considering real injectors’ geometrical complexities and propellants’ thermodynamic nonlinearities–characterizes supercritical mixing dynamics of the coaxial swirl jets through vorticity budget analysis. Results highlight the tilting/stretching term as the only mechanism of vorticity generation within the injector vortex chamber. At the injector nozzle, the baroclinic torque and volume dilatation terms control the mixing dynamics, too. Numerical observations indicate that the effects of recirculating bubbles (in front of the injector exit plane) are significant and improve the contribution of vortex stretching/tilting in terms of vorticity generation. In addition, the Kelvin-Helmholtz hydrodynamic instabilities also play an important role in the mixing process in the injector nearfield.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coaxial Swirl Injector
 • Cryogenic Injection and Mixing
 • Supercritical Condition
 • Vorticity Budget
 1. . V. Yang, M. Habiballah, J. Hulka and M. Popp, Liquid Rocket Thrust Chambers. Reston, VA: American Institute of and Astronautics, Inc., 2004.

  1. J. Bellan, High-Pressure Flows for Propulsion Applications. Reston, VA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 2020.
  2. D. Kim, W. Jeong, J. Im, Y. Yoon, "The Characteristics of Swirl Coaxial Injector Under Varying Geometric and Environmental Conditions," in: 40th AIAA/ASME/SAE/ASEE Jt. Propuls. Conf. Exhib., American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston, Virigina, 2004.
  3. H. Park, S.D. Heister, "Nonlinear simulation of free surfaces and atomization in pressure swirl atomizers," Phys. Fluids. 18 ,052103, 2006.
  4. X. Chen, V. Yang, "Effect of ambient pressure on liquid swirl injector flow dynamics," Phys. Fluids.26, 102104, 2014.
  5. Cho, Park, Chung, Yoon and Bazarov, "Surface Instability on Cryogenic Swirl Flow at Sub- to Supercritical Conditions," Journal of propulsion and power,2014.
  6. A. Poormahmood, M. Shahsavari and M. Farshchi, "Numerical Study of Cryogenic Swirl Injection under Supercritical Conditions," J. Propuls. Power, 34, No. 2, pp. 428–437, 2018.
  7. N. Zong, V. Yang, "Cryogenic fluid dynamics of pressure swirl injectors at supercritical conditions," Phys. Fluids. 20, 056103, 2008.
  8. J. Heo, K. Kim, H. Sung, "Numerical Study on Kerosene/LOx Supercritical Mixing Characteristics of a Swirl Injector," 50th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, January 2012, Nashville, Tennessee.
  9. X. Wang, H. Huo, Y. Wang, V. Yang, "Comprehensive Study of Cryogenic Fluid Dynamics of Swirl Injectors at Supercritical Conditions," AIAA J. 55, 3109–3119, 2017.
  10. X. Wang, Y. Wang, V. Yang, "Geometric Effects on Liquid Oxygen/Kerosene BiSwirl Injector Flow Dynamics at Supercritical Conditions," AIAA J. 55 , 3467–3475, 2017.
  11. F.R. Menter, Y. Egorov, "The Scale-Adaptive Simulation Method for Unsteady Turbulent Flow Predictions. Part 1: Theory and Model Description," Flow, Turbul. Combust. 85, 113–138, 2010.
  12. Y. Egorov, F.R. Menter, R. Lechner, D. Cokljat, "The Scale-Adaptive Simulation Method for Unsteady Turbulent Flow Predictions. Part 2: Application to Complex Flows," Flow, Turbul. Combust. 85, 139–165, 2010.
  13. B.E. Launder, G.J. Reece, W. Rodi, "Progress in the development of a Reynolds-stress turbulence closure," J. Fluid Mech. 68, 537–566, 1975.
  14. T. Poinsot, D. Veynante, Theoretical and Numerical Combustion, 2nd Edition, Edwards, 2005.
  15. G. Soave, "Equilibrium constants from a modified Redlich-Kwong equation of state," Chem. Eng. Sci., vol. 27, pp. 1197-1203, June 1972.
  16. H.B. Callen, Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics, Wiley, 1985.
  17. W.G. Linstrom, P. J., Mallard, NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database of the National Institute of Standards and Technology, 2014. http://webbook.nist.gov.
  18. W.E. Anderson, V. Yang, eds., Liquid Rocket Engine Combustion Instability, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Washington DC, 1995.
  19. X. Wang, V. Yang, "Supercritical Injection and Mixing Characteristics of LiquidOxygen/Kerosene Bi-Swirl Injectors,"54th AIAA Aerosp. Sci. Meet., AmericanInstitute of Aeronautics and Astronautics, Reston, Virginia, 2016.
  20. X. Wang, V. Yang, "Supercritical Mixing and Combustion of Liquid-Oxygen/ Kerosene Bi-Swirl Injectors," J. Propuls. Power., vol. 33, pp. 316-322, 2017.
  21. L. Zhang, X. Wang, Y. Li, S.-T. Yeh, V. Yang, "Supercritical fluid flow dynamics andmixing in gas-centered liquid-swirl coaxial injectors,"Phys. Fluids. 30, 075106, 2018.
  22. J. Blazek, Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications, 3rd Edition, Elsevier, Sankt Augustin, 2005.
  23. B. van Leer, "Towards the ultimate conservative difference scheme. V. A second-order sequel to Godunov’s method, " J. Comput. Phys., vol. 32, pp. 101-136, July 1979.
  24. H. Liang, T. Maxworthy, "An experimental investigation of swirling jets," J. Fluid Mech., vol. 13, pp. 839-847, 2020.
  25. N. Syred, "A review of oscillation mechanisms and the role of the precessing vortexcore (PVC) in swirl combustion systems,"Prog. Energy Combust. Sci., vol. 32, pp. 93-161, 2006.
  26. Y. Wang, V. Yang, "Central recirculation zones and instability waves in internalswirling flows with an annular entry,"Phys. Fluids., vol. 46, pp. 695-701, June 1997.
  27. X. chen, Y. Liu, "Effect of back pressure on internal flow dynamics and spray characteristics of liquid swirl injector," 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, Orlando, Florida, 4 -7 January 2011.
  28. P. Chassaing, R. A. Antonia, F. Anselmet, L. Joly and S. Sarkar, Variable Density Fluid Turbulence, Netherlands, Springer, 2002.