بررسی آزمایشگاهی اثر ابعاد گرد زغال در انفجار مخلوط گرد زغال و متان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه استخراج معدن، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

2 گروه استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شهر شاهرود، استان سمنان، ایران

3 گروه استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

4 دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در معادن زغال­ سنگ، انفجار مخلوط گرد زغال و گاز متان در سال­ های اخیر باعث اثرات فاجعه ­باری شده است. اشتعال ­پذیری و فعالیت­ های شیمیایی گردوغبار مربوط به اندازه ذرات است. لذا، مکانیسم انفجار گردوغبار زغال ­سنگ به ­طور گسترده­ای توسط اندازه ذرات زغال­ سنگ کنترل می ­شود. در این مقاله، اثر اندازه ذرات گردوغبار زغال­ سنگ بر روی شدت انفجار گردوغبار زغال­سنگ با استفاده از آزمون انفجار در محفظه 2 لیتری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­ های زغال­ سنگ مورد آزمایش از سه معدن از منطقه زغالی مهم کشور (البرز شرقی، البرز مرکزی و طبس) جمع­ آوری شده و به­ صورت گرد زغال در هشت مقیاس مختلف (149، 125، 105، 74، 63، 53، 44 و 37 میکرون) آماده­ سازی شده است. نتایج آنالیز سرندی نشان می­دهد که تقریباً تمام نمونه گرد زغال­های انتخاب­ شده حداقل غلظت مطلوب انفجار (250 گرم بر متر مکعب) را دارند. شدت انفجار هر نمونه با اندازه­ گیری حداکثر فشار، حداکثر میزان افزایش فشار و شاخص انفجار طی آزمایش­ های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحلیل، تمامی آزمایش­ ها در فشار 1/5 بار و دمای اولیه 25 درجه سانتی­ گراد انجام شد. طبق نتایج به­ دست ­آمده، ذرات گرد زغال با ابعاد 44 و 37 میکرون نسبت­به سایر ابعاد شاخص انفجاری بالاتری دارند. بنابراین، پارامترهای حداکثر فشار انفجار و حداکثر نرخ افزایش فشار با کاهش اندازه و پراکندگی ذرات، روند افزایشی را در شدت انفجار نشان می­ دهد. حضور ذرات ریز باعث افزایش سطح مؤثر و در نتیجه باعث افزایش سرعت انفجار و نرخ ناپایداری می ­شود که موجب شتاب فرایند انفجار گرد زغال می ­شود. بنابراین، طبق نتایج به ­دست ­آمده، در فرایند بررسی انفجار گرد زغال، علاوه ­بر غلظت گرد زغال، اندازه ذرات نیز بایستی درنظر گرفته شود. نتایج به­ دست ­آمده در این مکانیسم نه­ تنها در تحقیق و پیشرفت دانش فرایند انفجار گرد زغال مفید است، بلکه  در انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از انفجار گرد زغال­ سنگ در معادن زغال­ سنگ نیز مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory study of the effect of coal dust in a blend of coal and methane

 1. S. Shi, B. Jiang and X. Meng, “Assessment of gas and dust explosion in coal mines by means of fuzzy fault tree analysis,” International Journal of Mining Science and Technology, 28, 2018, pp. 991-998.
 2. M. Mittal, “Study of explosibility data of coal dust for designing explosion safety measures,” International Journal of Advanced Engineering Technology, 34, 2013, pp. 82-91.
 3. S. Hong, Z. Liu, E. Zhao, S. Lin, S. Qiu, J. Qian, H. Liu and S. Xia, Comparison of behavior and microscopic characteristics of first and secondary explosions of coal dust,” Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 49, 2017, pp. 382-394.
 4. C. W. Kauffman, Agricultural dust explosions in grain handling facilities. In: Fuel-air explosions,” Proceedings of the International Conference on Fuel-Air Explosions held at McGill University, Montreal, Canada, pp. 305–47, 1981.
 5. R. Eckhoff, Dust Explosions in the Process Industries, Third ed. Gulf Professional Publishing, Elsevier, New York, 2003.
 6. R. A. Ogle, S. E. Dillon and M. Fecke, Explosion from a smoldering silo fire,”
   process safety and environmental protection, 33, 2014, pp. 94–103.
 7. Q. Li, C. Yuan, Q. Tao, Y. Zheng and Y. Zhao, Experimental analysis on post-explosion residues for evaluating coal dust explosion severity and flame propagation behaviors,” Fuel, 215, 2018, pp. 417428.
 8. X. Wang, Y. Zhang, B. Liu, P. Liang and Y. Zhang, Effectiveness and mechanism of carbamide/fly ash cenosphere with bilayer spherical shell structure as explosion suppressant of coal dust,” Journal of Hazardous Materials, 365, 2019, pp. 555–564.
 9. D. Wu, M. Schmidt and J. Berghmans, Spontaneous ignition behaviour of coal dust accumulations: A comparison of extrapolation methods from lab-scale to industrial-scale,” Proceedings of the Combustion Institute, 37, 2018, pp. 4181-4191.
 10. M. J. Ajrash, J. Zanganeh anb B. Moghtaderi, The effects of coal dust concentrations and particle sizes on the minimum auto-ignition temperature of a coal dust cloud,” Fire and Materials, 41, 2017, pp. 908-915.
 11. X. Zhang, J. Yu, W. Gao, D. Zhang, J. Sun, S. Guo and R. Dobashi, Effects of Particle Size Distributions on PMMA Dust Flame Propagation Behaviors,” Powder Technology, 37, 2017, pp. 197-208.
 12. I. A. Zlochower, M. J. Sapko, I. N. Perera, C. B. Brown, M. L. Harris and N. S. Rayyan, Influence of specific surface area on coal dust explosibility using the 20-L chamber,” Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 54, 2018, pp. 103–109.
 13. A. Tascon, “Influence of particle size distribution skewness on dust explosibility,” Powder Technology, 338, 2018, pp. 438-445.
 14. D. P. Mishra and S. Azam, Experimental investigation on effects of particle size, dust concentration and dust-dispersion-air pressure on minimum ignition temperature and combustion process of coal dust clouds in a G-G furnace,” Fuel, 227, 2018, pp. 424433.
 15. S. Azam and D. P. Mishra, Effects of particle size, dust concentration and dust-dispersion-air pressure on rock dust inertant requirement for coal dust explosion suppression in underground coal mines,” process safety and environmental protection, 126, 2019, pp. 35-43.
 16. B. Gan, B. Li, H. Jiang, D. Zhang, M. Bi and W. Gao, Ethylene/polyethylene hybrid explosions: Part 2. effects of polyethylene particle size distribution on flame propagations,” Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 55, 2018, pp. 134–143.
 17. J. Jiang, Y. Liu, C. Mashuga and S. Manna, Validation of a new formula for predicting the lower flammability limit of hybrid mixtures,” Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 35, 2015, pp. 52–58.
 18. J. Jiang, Y. Liu and S. Mannan, “A correlation of the lower flammability limit for hybrid mixtures,” Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 32, 2014, pp. 120–126.
 19. R. Prugh, “The relationship between flash point and LFL with application to hybrid mixtures,” process safety progress, 27, 2008, pp. 156–163.
 20. K, Chatrathi, “Dust and hybrid explosibility in a 1m3 spherical chamber,” process safety progress, 13, 1994, pp. 327–340.
 21. J. G. Torrent, N. F. Anez, L. M. Pejic, A. B. Montes and J. M. Escobar, Ignition and explosion parameters of Colombian coals,” Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 43, 2016, pp. 706–713.
 22. R. Eades, K. Perry, C. Johnson and J. Miller, Evaluation of the 20 L dust explosibility testing chamber and comparison to a modified 38 L vessel for underground coal,” International Journal of Mining Science and Technology, 28, 2018, pp. 885-890.
 23. S. H. Liu, Y. F. Cheng, X. R. Meng, H. H. Ma, S. X. Song, W. J. Liu and Z. W. Shen, Influence of particle size polydispersity on coal dust explosibility,” Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 56, 2018, pp. 444–450.
 24. T. Abbasi and S. A. Abbasi, Dust explosions–Cases, causes, consequences, and control,” Journal of Hazardous Materials, 140, 2017, pp. 7–44.
 25. Standard test method for explosibility of dust clouds, ASTM: 2012; E1226-12a.
 26. M. J Moran, D. D. Shapiro and M. B Boettner,Fundamentals Of Engineering Thermodynamics, Cabral, S. 7th (ed.), Ideal Gas Mixture and Psychrometric Applications, Wiley Publ. Co., 2010.
 27. M. J Moran, D. D. Shapiro and M. B Boettner,Fundamentals Of Engineering Thermodynamics, Cabral, S. 7th (ed.), Ideal Gas Mixture and Psychrometric Applications, Wiley Publ. Co., 2010.