دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تابستان 1399 
1. مطالعه عددی خنک‌کاری فیلمی در یک رانشگر فضایی

صفحه 1-24

امیر مردانی؛ امیر آقابیگی؛ محمدرضا معدنی؛ علیرضا رمضانی