دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1387 (2) 
5. Investigation ofthe Effects of Oxygenate and Nitrate Component Additives on Physico-Chemical Properties and Exhaust Emission of Diesel Fuel

وحید پیروزفر؛ عبدالصمد زرین قلم مقدم؛ فتح اله امی؛ محمد رضا امیدخواه