اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترکیومرث مظاهری

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

kiumarsmodares.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدحسن سعیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

samansharif.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

rezaebyahoo.com

دکتر قاسم حیدری نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

gheidarimodares.ac.ir

دکتر صادق تابع جماعت

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

sadeghaut.ac.ir

دکتر محمد فرشچی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

farshchisharif.edu

دکتر سیدمحمدرضا مدرس رضوی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

mrazavi47yahoo.com

دکتر حجت قاسمی

هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

h_ghassemiiust.ac.ir

دکتر رامین کریم زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

raminmodares.ac.ir

دکتر محسن دوازده امامی

هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

mohsencc.iut.ac.ir

دکتر فریبرز رشیدی

هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

rashidiaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر یاسر محمودی

دانشکده مهندسی هوافضا و مکانیک، دانشگاه کویینر بلفست، انگلستان

ymahmoudiyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر علیرضا علی پور

احتراق در مقیاس میکرو عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

a.alipoorshirazu.ac.ir

مدیر اجرایی

مهندس مهنوش جودی

کارشناس انجمن احتراق ایران

modir.icijournalgmail.com