اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترکیومرث مظاهری

احتراق و جریان های واکنشی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~kiumars
kiumarsmodares.ac.ir
+98(21)82883352

h-index: 18  

سردبیر

دکتر محمدحسن سعیدی

احتراق و جریان های واکنشی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~saman/
samansharif.edu
(+98-21) 66165522

h-index: 29  

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/rebrahimi/
rezaebyahoo.com
(+۹۸)۲۱۷۳۰۶۴۲۱۲

h-index: 18  

دکتر قاسم حیدری نژاد

احتراق و توبولانس عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~gheidari
gheidarimodares.ac.ir

h-index: 22  

دکتر صادق تابع جماعت

احتراق و پیشرانش عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2449/Sadegh%20Tabejamaat
sadeghaut.ac.ir

h-index: 17  

دکتر محمد فرشچی

احتراق و جریان های واکنشی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

ae.sharif.edu/~portal/faculty/1701675126
farshchisharif.edu

دکتر سیدمحمدرضا مدرس رضوی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

m-razavi.profcms.um.ac.ir/
mrazavi47yahoo.com

دکتر حجت قاسمی

هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/18819/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
h_ghassemiiust.ac.ir

h-index: 12  

دکتر رامین کریم زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ramin
raminmodares.ac.ir

h-index: 22  

دکتر محسن دوازده امامی

هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

davazdahemami.iut.ac.ir/
mohsencc.iut.ac.ir

h-index: 13  

دکتر فریبرز رشیدی

هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

rashidiaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور گودرز احمدی

توربولانس و جریان های چندفازی عضو هیئت علمی دانشگاه کلارکسون

webspace.clarkson.edu/projects/fluidflow/public_html/people.html
gahmadiclarkson.edu
(315) 268-2322
0000-0001-5277-7960

h-index: 68  

دکتر یاسر محمودی

دانشکده مهندسی هوافضا و مکانیک، دانشگاه کویینر بلفست، انگلستان

pure.qub.ac.uk/en/persons/yasser-mahmoudi-larimi
ymahmoudiyahoo.com

h-index: 19  

مدیر داخلی

دکتر علیرضا علی پور

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

a.alipoorshirazu.ac.ir

مدیر اجرایی

مهندس مهنوش جودی

کارشناس انجمن احتراق ایران

modir.icijournalgmail.com