دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار 1399 
2. گازسازی سوخت نفتی سنگین در یک گازساز جریان حامل

صفحه 18-35

حمیدرضا فرشی فصیح؛ حجت قاسمی؛ حسن کریمی مزرعه شاهی