پیش ­بینی خاموشی رقیق در یک موتور توربینی با استفاده از پارامتر بارگذاری

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر / مجتمع دانشگاهی هوافضا

چکیده

در تحقیق حاضر، برای پیش ­بینی محدوده خاموشی رقیق، روشی جدید براساس ترکیب شبیه­ سازی عددی و نتایج تجربی در یک محفظه احتراق حلقوی مقیاس شده، که دو چرخاننده محوری دارد، ارائه شده است که مبتنی بر پارامتر بارگذاری است. برای محاسبه این پارامتر، با استفاده از نرم­ افزار فلوئنت دو روش ارائه شد که در روش اول فقط بحث انتقال اجزاء مطرح شده و در روش دوم اتمیزاسیون و تبخیر سوخت نیز لحاظ شد تا نتایج دقیق­تری حاصل شود. در تحلیل عددی، مدل اغتشاشی مورد استفاده  بوده و روش حل سه ­بعدی، به ­صورت سرد (بدون مدلسازی احتراق) و در شرایط پایا انجام شده است. در نهایت، نتایج این دو روش و همچنین، کد مبتنی بر مدل نیمه ­تجربی با نتایج تجربی مقایسه شد که خطای روش اول و دوم شبیه­ سازی عددی برای پیش ­بینی محدوده خاموشی رقیق به ­ترتیب 11/48 و 1/86 درصد و براساس روش نیمه­ تجربی 46/73 درصد است.

کلیدواژه‌ها