شبیه‌سازی فرآیند احتراق موتور دیزلی MTI4.244 به منظور بررسی امکان ارتقاء توان و کاهش آلاینده‌های آن

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

از آنجا که افزایش توان و کاهش آلاینده‌های یک موتور نیازمند طراحی مجدد است، در کار حاضر، موتور دیزلی MTI4.244 ساخت شرکت موتورسازان تبریز، به­ عنوان موتور پایه مدنظر قرار گرفته تا با شبیه‌سازی فرآیند احتراق آن در نرم‌افزار GT-Suite و اتصال آن به مدل پرخوران و تبادل گازجهت شبیه‌سازی یکپارچه، امکان بهبود عملکردی و کاهش آلاینده‌های NOx و دوده این موتور بررسی شود. صحه‌گذاری نتایج این شبیه‌سازی در سرعتهای مختلف موتور با استفاده از نتایج تجربی صورت گرفته است. سپس تأثیر متغیرهای زمان‌بندی پاشش سوخت و میزان EGR بر خصوصیات احتراقی، عملکردی و آلایندگی موتور در شرایط تمام بار مطالعه شده است. برای نمونه، در سرعت RPM1350، که سرعت بیشینه گشتاور این موتور است، صرفاً با پیش­ انداختن زمان آغاز پاشش سوخت به 2 درجه قبل از نقطه‌ مرگ بالا، توان به میزان 53/9 درصد افزایش و آلاینده‌ دوده 87/49 درصد کاهش می‌یابد، که البته همراه با 12/54 درصد افزایش آلاینده‌ NOx است. در انتها، با پیش­ انداختن پاشش و استفاده هم‌زمان از EGR، کاهش هم‌زمان هر دو آلاینده و افزایش توان به­ ازای اعمال 20 درصد EGR پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها