مطالعه عددی پایداری شعله احتراقی مخلوط پروپان-هوا در یک میکرو برنر با کانال واگرا

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

در این مقاله، پایداری احتراق پروپان-هوا در یک میکروبرنر با کانال مستقیم و واگرا بررسی شده است. تأثیر سرعت جریان، ضریب انتقال حرارت رسانشی دیواره کانال و ضریب انتقال حرارت جابه­ جایی جداره بیرونی کانال با محیط اطراف بر مشخصات شعله و ناپایداری آن بررسی شده است. همچنین، در این مقاله، نقش زاویه­ واگرایی کانال بر دو پدیده­ خروج شعله از کانال و خاموشی شعله مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد زاویه­ واگرایی تأثیر بسزایی در افزایش محدوده­ های پایداری شعله داشته و تحت شرایط خاصی از جریان زاویه‌داربودن کانال سبب افزایش ضریب انتقال حرارت جابه­ جایی بحرانی تا سه برابر می‌شود. همچنین، این بررسی‌ها نشان میدهد زاویه­ واگرایی کانال تأثیر زیادی در محل استقرار شعله­ پایدار دارد و در برخی نمودارهای پایداری، الگوی تغییرات در مقایسه با کانال­ های مستقیم متفاوت است.

کلیدواژه‌ها