مطالعه تجربی تشکیل هسته خوداشتعالی تصادفی در جت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 محقق

10.22034/jfnc.2022.316312.1295

چکیده

شکل‌گیری هسته خوداشتعالی ناشی از جت گاز دما بالا با استفاده از روش تجربی انجام شده است. ترکیبات جت، محصولات احتراق غنی از سوخت هستند که ناشی از احتراق گاز طبیعی و هوا با نسبت هم ارزی غنی از سوخت در یک محفظه احتراق است. اختلاط جت دما بالا با ترکیبات قابل اشتعال با هوای محیط در شرایط محلی مناسبی می‌تواند منجربه خوداشتعالی شود. جت گاز داغ از یک طریق یک لوله با قطر 13 و 20 میلی‌متر به هوا تخلیه می‌شود. عدد رینولدز جت، نسبت هم ارزی محفظه احتراق و دمای جت متغیرهای اصلی در این مطالعه­اند. با استفاده از فیلم‌برداری سرعت‌بالا پدیده تشکیل هسته خوداشتعالی آشکارسازی شده است. مشاهدات نشان می­دهند که رفتار تشکیل شعله یا هسته خوداشتعالی و همچنین خاموشی و عدم وقوع اشتعال را می‌توان به پنج دسته طبقه‌بندی کرد: 1-بدون احتراق 2- شعله نفوذی چسبیده به نازل 3- شعله نفوذی برخاسته 4- شعله نفوذی ناپایدار 5- تشکیل هسته خوداشتعالی تصادفی . موضوع اصلی این آزمایش بررسی دسته پنجم است. عمر هسته خوداشتعالی، محل وقوع، و فرکانس شکل‌گیری با کمک تصویربرداری سرعت‌بالا و پردازش تصویر توسط کد توسعه‌یافته در آزمایشگاه احتراق دانشگاه امیرکبیر پس پردازش ‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Experimental Study of the Autoignition Kernel Formation in a Jet

نویسندگان [English]

  • Saeedreza Zadsirjan 1
  • Sadegh Tabejamaat 2
  • masoud eidiattarzadeh 3
1 َSchool of Aerospace engineering, Amirkabir university of technology, Tehran, Iran
2 School of Aerospace engineering, Amirkabir university of technology, tehran, Iran
3 school of aerospace engineering, amirkabir university of technology, tehran , iran
چکیده [English]

The non-premixed autoignition characteristic of a hot turbulent jet ejecting into the quiescent air was studied experimentally. The jet was the combustion product of fuel rich natural gas/air mixture burn in a thermally isolated combustion chamber. The combustion products discharge through a nozzle (13 and 20 mm in diameter) into the ambient air. The pre-chamber equivalence ratio, jet Reynolds number, and temperature are the governing parameters which are controlled by mass flow controller and thermocouples. The results of these experiments provide insight into the temporal and spatial non-premixed autoignition of the high-temperature combustible jet. Observations of ignition-flame formation –extinction behaviors of these jets are categorized into 1-no ignition 2- anchored diffusion flame 3- lifted diffusion flame 4- unstable diffusion flame 5- random autoignition kernel. The high-speed imaging helps to measure the location, lifetime and frequency of autoignition kernel using the in-house image processing developed code. Furthermore, the CH chemiluminescence imaging via an optical band-pass filter ensures that the jet composition is chemically quenched at the nozzle tip. The autoignition kernel can occur in radial and axial domain determined by the jet temperature and Reynolds number. The high-speed imaging shows that the most probable zone for autoignition kernel formation is on the jet axis and the jet Reynolds number has the major effect on axial distance. The jet temperature development merely extends this domain in the axial direction. Moreover, the temperature directly affects the lifetime and frequency of autoignition kernel.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autoignition kernel
  • Turbulent jet
  • Experimental test
  • Ignition
  • Extinction