اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترکیومرث مظاهری

احتراق و جریان های واکنشی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~kiumars
kiumarsmodares.ac.ir
+98(21)82883352

h-index: 18  

سردبیر

دکتر محمدحسن سعیدی

احتراق و جریان های واکنشی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~saman/
samansharif.edu
(+98-21) 66165522

h-index: 29  

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/rebrahimi/
rezaebyahoo.com
(+۹۸)۲۱۷۳۰۶۴۲۱۲

h-index: 18  

دکتر قاسم حیدری نژاد

احتراق و توبولانس عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~gheidari
gheidarimodares.ac.ir

h-index: 22  

دکتر صادق تابع جماعت

احتراق و پیشرانش عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2449/Sadegh%20Tabejamaat
sadeghaut.ac.ir

h-index: 17  

دکتر محمد فرشچی

احتراق و جریان های واکنشی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

ae.sharif.edu/~portal/faculty/1701675126
farshchisharif.edu

دکتر سیدمحمدرضا مدرس رضوی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

m-razavi.profcms.um.ac.ir/
mrazavi47yahoo.com

دکتر حجت قاسمی

هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/18819/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
h_ghassemiiust.ac.ir

h-index: 12  

دکتر رامین کریم زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ramin
raminmodares.ac.ir

h-index: 22  

دکتر محسن دوازده امامی

هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

davazdahemami.iut.ac.ir/
mohsencc.iut.ac.ir

h-index: 13  

دکتر فریبرز رشیدی

هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

rashidiaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور گودرز احمدی

توربولانس و جریان های چندفازی عضو هیئت علمی دانشگاه کلارکسون

webspace.clarkson.edu/projects/fluidflow/public_html/people.html
gahmadiclarkson.edu
(315) 268-2322
0000-0001-5277-7960

h-index: 68  

دکتر یاسر محمودی

دانشکده مهندسی هوافضا و مکانیک، دانشگاه کویینر بلفست، انگلستان

pure.qub.ac.uk/en/persons/yasser-mahmoudi-larimi
ymahmoudiyahoo.com

h-index: 19  

مدیر داخلی

دکتر علیرضا علی پور

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

a.alipoorshirazu.ac.ir

مدیر اجرایی

مهندس مهنوش جودی

کارشناس انجمن احتراق ایران

modir.icijournalgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سید وحید حسینی

سوخت و احتراق و آلایندگی دانشگاه سایمون فریزر کانادا

v_hosseinisfu.ca