دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1397 
مطالعه تجربی توزیع دمای محفظه احتراق استوانه‌ای در شرایط اتمسفریک

صفحه 51-67

بنیامین کنکاشور؛ صادق تابع جماعت؛ مسعود عیدی عطارزاده؛ محمدرضا سادات اخوی؛ مجید آقایاری