دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 22، خرداد 1397 
بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی

صفحه 101-120

مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت؛ محمد فرشچی؛ محمود مانی