دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، فروردین 1390 (7) 
بررسی تأثیر نوسانات نسبت جرمی بر ساختار شعلة نفوذی آرام

فرهاد فتحیه؛ علی خصوصی؛ محمد فرشچی؛ اکبر غفوریان مرشد