دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 34، فروردین 1400 
پیرولیز ضایعات لیگنوسلولزی گیاه نی (Arundo donax) در یک راکتور بستر ثابت تحت اتمسفر دی اکسیدکربن

صفحه 61-72

10.22034/jfnc.2021.273013.1267

مهرشاد نظرپور؛ علی اصغر تاتاری؛ حمیدرضا شفائی؛ احمد تقی زاده علی سرایی؛ محیا خلاقی