دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 30، فروردین 1399 
گازسازی سوخت نفتی سنگین در یک گازساز جریان حامل

صفحه 18-35

10.22034/jfnc.2020.105247

حمیدرضا فرشی فصیح؛ حجت قاسمی؛ حسن کریمی مزرعه شاهی


سنتز زئولیت مزو حفره Y با استفاده از پیروفیلایت به عنوان منبع Si و Al به منظور استفاده در فرآیند تولید بنزین و دیزل از روغن سنگین

صفحه 50-66

10.22034/jfnc.2020.106136

عرفان آقایی؛ میترا ابراهیمی نژاد؛ رضا خوشبین؛ رامین کریم زاده؛ سمیرا مریدی؛ حمیدرضا گودینی؛ الیور گورکه