دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 28، مهر 1398 
بررسی تاثیر فرایند تولید بیواتانول بر برخی ویژگی‌های کیفی آن

صفحه 39-51

10.22034/jfnc.2019.95414

حسن صدرنیا؛ آذر خدابخشی کولایی؛ محمد طبسی زاده؛ برات قبادیان