موضوعات = تحلیل شعله ها (پیش آمیخته و غیر پیش آمیخته)
تشخیص ناپایداری شعله در مشعل پیش آمیخته شعله سطحی با استفاده از تحلیل فرکانسی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 67-80

10.22034/jfnc.2020.106253

محمدهادی بدرخواهان؛ محمد ضابطیان طرقی؛ محمدرضا کرفی


مطالعه تجربی سرعت سوزش آرام مخلوط دو سوخت (گازطبیعی - بنزین) با هوا در محفظه حرارتی کروی با فشار اولیه بالا

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 121-134

ابراهیم عبدی اقدم؛ مهرداد سرابی؛ مجتبی مهربد خمیرانی