موضوعات = طراحی و شبیه سازی کوره ها
مدل‌سازی دینامیکی بویلر نوع دی با مدار چرخش طبیعی: مطالعه‌ای بر روی عملکرد بویلر در حین تغییر بار پله‌ای

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 25-52

10.22034/jfnc.2022.331593.1305

مهدی هاشمی بنی؛ سبحان امامی کوپائی؛ امیرهمایون مقدادی اصفهانی؛ علیرضا شیرنشان؛ رسول کلباسی