موضوعات = حریق و ایمنی
مطالعه عددی مخاطرات تشعشعِ آتش استخری در مخازن بزرگ مقیاس ذخیره مشتقات نفتی در حالت بدون باد

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 107-124

10.22034/jfnc.2024.428954.1366

قاسم حیدری نژاد؛ محمدرضا افتخاری؛ محمد صفرزاده؛ محمد ضابطیان طرقی


بررسی دقت مدل‏های زیرشبکه در مدل‏سازی آتش چرخان درونی توسط روش شبیه ‏سازی گردابه‏ های بزرگ

دوره 13، شماره 2، تیر 1399، صفحه 41-56

محمد صفرزاده؛ قاسم حیدری نژاد؛ هادی پاسدار شهری


بررسی آزمایشگاهی اثر ابعاد گرد زغال در انفجار مخلوط گرد زغال و متان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-97

فرهنگ سرشکی؛ حدیث مرادی؛ محمد عطایی؛ محسن نظری