کلیدواژه‌ها = بیوگاز
تولید بیوگاز از ویناس نیشکر با استفاده از راکتور بستر گرانولی ثابت (SGBR)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 69-78

مصطفی پارسایی؛ مصطفی کیانی ده کیانی؛ افشین تکدستان