کلیدواژه‌ها = اشتعال
مطالعه تجربی تشکیل هسته خوداشتعالی تصادفی در جت

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-18

10.22034/jfnc.2022.316312.1295

سعیدرضا زادسیرجان؛ صادق تابع جماعت؛ مسعود عیدی عطارزاده


بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 101-120

مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت؛ محمد فرشچی؛ محمود مانی


بررسی اثر دما بر اشتعال فواره متان-هوا با استفاده از روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ

دوره 9، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-19

مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت؛ محمود مانی؛ محمد فرشچی