کلیدواژه‌ها = نسبت هم‌ارزی
گازسازی سوخت نفتی سنگین در یک گازساز جریان حامل

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 18-35

10.22034/jfnc.2020.105247

حمیدرضا فرشی فصیح؛ حجت قاسمی؛ حسن کریمی مزرعه شاهی