کلیدواژه‌ها = شبیه­ سازی عددی
تعیین سرعت شعله آرام پیش آمیخته سوختهای گازی به روش شار حرارتی

دوره 6، شماره 2، تیر 1392

نیما طینتی؛ مسعود ندافیان بجستانی؛ حمید ممهدی هروی؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی؛ کاظم بشیرنژاد


مطالعه عددی و تجربی مشعل ترکیبی متخلخل-شعله آزاد و مقایسه آن با مشعل متخلخل

دوره 5، شماره 2، تیر 1391

سید عبدالمهدی هاشمی؛ مجید نیکفر؛ مصطفی خسروی الحسینی