کلیدواژه‌ها = متان
مطالعه تجربی احتراق مخلوط آمونیاک-متان در محفظه احتراق میکروتوربین گازی

دوره 15، شماره 3، آبان 1401، صفحه 120-138

10.22034/jfnc.2023.386973.1341

میلاد باستانی؛ صادق تابع جماعت؛ حسین عشینی


بررسی حذف دی‌اکسیدکربن از احتراق‌ متان و تولید زیست‌توده در فتوبیوراکتور با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا

دوره 10، شماره 1، تیر 1396، صفحه 47-58

رمضان علی دیانتی تیلکی؛ مرتضی جعفرصالحی؛ رضا صفری؛ علیرضا موحدی


اندازه ­گیری آزمایشگاهی تاثیر متغیرهای مختلف بر بهره تولید دوده­ صنعتی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1388

کاظم بشیرنژاد؛ حمید ممهدی هروی؛ دانیال فلاح هروی؛ محمد مقیمان