نویسنده = امیر مردانی
اندازه‌گیری نورتابی شیمیایی رادیکال متیلیدین برانگیخته در شعله‌های حاوی دوده

دوره 15، شماره 2، تیر 1401، صفحه 75-89

10.22034/jfnc.2022.349485.1328

کامیاب کرباسی شرق؛ محمد مهدی صالحی؛ امیر مردانی


مطالعه عددی خنک‌کاری فیلمی در یک رانشگر فضایی

دوره 13، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-24

10.22034/jfnc.2020.109376

امیر مردانی؛ امیر آقابیگی؛ محمدرضا معدنی؛ علیرضا رمضانی