نویسنده = رامین کریم زاده
سنتز زئولیت مزو حفره Y با استفاده از پیروفیلایت به عنوان منبع Si و Al به منظور استفاده در فرآیند تولید بنزین و دیزل از روغن سنگین

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 50-66

10.22034/jfnc.2020.106136

عرفان آقایی؛ میترا ابراهیمی نژاد؛ رضا خوشبین؛ رامین کریم زاده؛ سمیرا مریدی؛ حمیدرضا گودینی؛ الیور گورکه


گوگرد زدایی از سوخت دیزل مدل توسط جاذب‌های 𝛄Al2O3 و Ni/𝛄Al2O3 و بررسی هم دماهای جذب آن

دوره 10، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 51-64

محمدعلی عابدی؛ رامین کریم زاده؛ سعید عباسی زاده