نویسنده = علیرضا علی پور
بررسی اثرات نفوذ مولکولی و غنی سازی با هیدروژن بر شعله‌ی چرخشی طبقه‌ای

دوره 15، شماره 2، تیر 1401، صفحه 57-74

10.22034/jfnc.2022.342200.1322

امیررضا محمدپور؛ کیومرث مظاهری؛ علیرضا علی پور؛ سجاد رحیمی


بررسی تأثیر مکانیزم ‌شیمیایی در پیش‌بینی آلاینده NOxبا روش کاهش انتخابی غیرکاتالیستی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 61-77

مسعود شفا؛ کیومرث مظاهری؛ علیرضا علی‌پور