نویسنده = ابوالفضلی اصفهانی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سرعت شعله آرام پیش آمیخته سوختهای گازی به روش شار حرارتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

نیما طینتی؛ مسعود ندافیان بجستانی؛ حمید ممهدی هروی؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی؛ کاظم بشیرنژاد