نویسنده = رمضانی، علیرضا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تبخیر اکسید کننده پاشش شده از انژکتور فشاری – پیچشی در محفظه احتراق در شرایط فشار پایین

دوره 14، شماره 1، بهار 1400، صفحه 95-116

10.22034/jfnc.2021.250402.1248

محمدرضا مراد؛ روزبه خداوردیان؛ محمدرضا جهان نما؛ علیرضا رمضانی؛ آزاده کبریایی


2. بررسی اثر ابعاد هندسی پاشنده بر عملکرد محفظه احتراق رانشگر دومولفه‌ای

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 63-78

10.22034/jfnc.2020.121936

مسعود عیدی عطارزاده؛ محمد فرشچی؛ عطیه سرآبادانی؛ حامد خسروبیگی؛ غزال داورنیا؛ علیرضا رمضانی


3. مطالعه تجربی ضخامت فیلم مایع حاصل از برخورد اسپری با یک سطح جامد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 57-72

محمدرضا مراد؛ علیرضا رمضانی