نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش چرخان بررسی دقت مدل‏های زیرشبکه در مدل‏سازی آتش چرخان درونی توسط روش شبیه ‏سازی گردابه‏ های بزرگ [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 41-56]
 • آلاینده حذف سوخت مایع و کاهش مصرف انرژی با بهینه سازی عملکرد احتراقی کلساینر سیمان به وسیله شبیه سازی عددی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 97-115]
 • آلاینده‏ های موتور مدل‌سازی اثر نانولوله‌های کربنی عامل دار حاوی اکسیژن، اضافه‌شده به مخلوط سوخت دیزل، بیودیزل و بیواتانول بر عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 103-116]
 • آلودگی بررسی آزمایشگاهی اثر سوخت (HHO_CNG) بر عملکرد موتور پایه بنزین سوز [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 121-135]

ا

 • اتمایزر مایع هوادهی شده مطالعه عددی جریان سه بعدی داخل مجرای تخلیه اتمایزر مایع هوادهی شده در نسبت‌های هوادهی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]
 • اثرات زیست محیطی بررسی اثرات زیست محیطی تولید بیواتانول از ضایعات سیب زمینی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 36-49]
 • احتراق بررسی آزمایشگاهی اثر سوخت (HHO_CNG) بر عملکرد موتور پایه بنزین سوز [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 121-135]
 • احتراق آشفته بررسی عددی اثر سطوح مختلف ناهمگنی بر طول شعله آشفته در محفظه احتراق [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 73-88]
 • احتراق آشفته بررسی عددی اثر مکان پیلوت بر بلندشدگی شعله جت آشفته با سطوح مختلف ناهمگنی در محفظه احتراق [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 79-95]
 • احتراق اکسیژن غنی مطالعه عددی تاثیر تزریق دی‌اکسیدکربن درون اکسیدکننده بر ساختار شعله در رژیم احتراقی بدون شعله [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • احتراق بدون شعله مطالعه عددی تاثیر تزریق دی‌اکسیدکربن درون اکسیدکننده بر ساختار شعله در رژیم احتراقی بدون شعله [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • احتراق سوخت- اکسیژن مطالعه عددی تاثیر تزریق دی‌اکسیدکربن درون اکسیدکننده بر ساختار شعله در رژیم احتراقی بدون شعله [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • احتراق کم چرخش مطالعه تجربی تاثیر نسبت انسداد انژکتور کم چرخش بر حدود پایداری و رژیم های احتراقی شعله گاز طبیعی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 63-79]
 • احتراق مافوق صوت بررسی تاثیر تعداد حفره بر بازده احتراقی و ضریب بازیافت فشار سکون در محفظه احتراق مافوق صوت [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 98-117]
 • احتراق مافوق صوت شبیه‌سازی و تحلیل عددی یک موتور اسکرمجت نمونه (دی ال ار) در شرایط احتراقی و غیر احتراقی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 45-62]
 • احتراق مافوق صوت مدلسازی سه بعدی فرایند احتراق در یک موتور اسکرمجت با لحاظ کردن مکانیزم شیمیایی چند واکنشی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 1-25]
 • ارتفاع بلندشدگی بررسی عددی اثر مکان پیلوت بر بلندشدگی شعله جت آشفته با سطوح مختلف ناهمگنی در محفظه احتراق [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 79-95]
 • ارزیابی چرخه حیات بررسی اثرات زیست محیطی تولید بیواتانول از ضایعات سیب زمینی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 36-49]
 • استوانه‌های کوچک پخش سوخت مایع در محفظه احتراق از طریق برخورد جت با موانع استوانه ای کوچک [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 101-119]
 • اسکرم‌جت بررسی تاثیر تعداد حفره بر بازده احتراقی و ضریب بازیافت فشار سکون در محفظه احتراق مافوق صوت [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 98-117]
 • اسکرم جت مدلسازی سه بعدی فرایند احتراق در یک موتور اسکرمجت با لحاظ کردن مکانیزم شیمیایی چند واکنشی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 1-25]
 • اسکرمجت شبیه‌سازی و تحلیل عددی یک موتور اسکرمجت نمونه (دی ال ار) در شرایط احتراقی و غیر احتراقی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 45-62]
 • اسماگورینسکی بررسی دقت مدل‏های زیرشبکه در مدل‏سازی آتش چرخان درونی توسط روش شبیه ‏سازی گردابه‏ های بزرگ [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 41-56]
 • افشانه مطالعه تجربی ضخامت فیلم مایع حاصل از برخورد اسپری با یک سطح جامد [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 57-72]
 • انرژی بررسی عددی افزودن بخارآب به هوای احتراق دیگ بخار صنعتی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 117-138]
 • انرژی تجدید پذیر بررسی تاثیر افزودن نانوکامپوزیت Al2O3-SiO2 به سوخت بیودیزل-دیزل بر روی عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزلی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 25-39]
 • انژکتور جریان پراکنده مطالعه تجربی ضخامت فیلم مایع حاصل از برخورد اسپری با یک سطح جامد [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 57-72]
 • انژکتور هوادمشی مطالعه تجربی ضخامت فیلم مایع حاصل از برخورد اسپری با یک سطح جامد [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 57-72]

ب

 • بازده احتراقی بررسی تاثیر تعداد حفره بر بازده احتراقی و ضریب بازیافت فشار سکون در محفظه احتراق مافوق صوت [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 98-117]
 • بیواتانول بررسی اثرات زیست محیطی تولید بیواتانول از ضایعات سیب زمینی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 36-49]
 • بیودیزل بررسی تاثیر افزودن نانوکامپوزیت Al2O3-SiO2 به سوخت بیودیزل-دیزل بر روی عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزلی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 25-39]
 • بیودیزل تولید سوخت سبز بیودیزل از روغن آفتابگردان با استفاده از نانوذرات K2O تثبیت شده بر روی بنتونیت به روش سونوشیمی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 89-101]

پ

 • پارامترهای انفجاری بررسی آزمایشگاهی اثر ابعاد گرد زغال در انفجار مخلوط گرد زغال و متان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 81-97]
 • پاشش آب بررسی عددی اثر دمای آب اضافه شده به سوخت اکتان بالا در یک موتور اشتعال تراکمی با واکنش‌پذیری کنترل‌شده (RCCI) [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 43-62]
 • پاشش دیزل پخش سوخت مایع در محفظه احتراق از طریق برخورد جت با موانع استوانه ای کوچک [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 101-119]
 • پاشنده پیچشی بررسی اثر ابعاد هندسی پاشنده بر عملکرد محفظه احتراق رانشگر دومولفه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 63-78]
 • پایداری شعله مطالعه تجربی تاثیر نسبت انسداد انژکتور کم چرخش بر حدود پایداری و رژیم های احتراقی شعله گاز طبیعی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 63-79]
 • پرسپترون چندلایه بررسی تاثیر افزودن نانوکامپوزیت Al2O3-SiO2 به سوخت بیودیزل-دیزل بر روی عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزلی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 25-39]
 • پنگ-رابینسون تبخیر گذرای قطره دوجزئی در دما و فشار زیاد [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 81-99]
 • پیروفیلایت سنتز زئولیت مزو حفره Y با استفاده از پیروفیلایت به عنوان منبع Si و Al به منظور استفاده در فرآیند تولید بنزین و دیزل از روغن سنگین [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 50-66]
 • پیلوت بررسی عددی اثر مکان پیلوت بر بلندشدگی شعله جت آشفته با سطوح مختلف ناهمگنی در محفظه احتراق [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 79-95]

ت

 • تبخیر قطره تبخیر گذرای قطره دوجزئی در دما و فشار زیاد [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 81-99]
 • تتراکسید نیتروژن بررسی اثر ابعاد هندسی پاشنده بر عملکرد محفظه احتراق رانشگر دومولفه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 63-78]
 • تحلیل فرکانسی تشخیص ناپایداری شعله در مشعل پیش آمیخته شعله سطحی با استفاده از تحلیل فرکانسی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 67-80]
 • تراستر بررسی اثر ابعاد هندسی پاشنده بر عملکرد محفظه احتراق رانشگر دومولفه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 63-78]
 • ترکیبات گاز سنتزی گازسازی سوخت نفتی سنگین در یک گازساز جریان حامل [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 18-35]
 • تزریق دی‌اکسید کربن مطالعه عددی تاثیر تزریق دی‌اکسیدکربن درون اکسیدکننده بر ساختار شعله در رژیم احتراقی بدون شعله [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • تشکیل مخلوط پخش سوخت مایع در محفظه احتراق از طریق برخورد جت با موانع استوانه ای کوچک [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 101-119]
 • تک معادله ‏ای بررسی دقت مدل‏های زیرشبکه در مدل‏سازی آتش چرخان درونی توسط روش شبیه ‏سازی گردابه‏ های بزرگ [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 41-56]
 • توزیع اندازه ذرات بررسی آزمایشگاهی اثر ابعاد گرد زغال در انفجار مخلوط گرد زغال و متان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 81-97]
 • توزیع درجه حرارت گازسازی سوخت نفتی سنگین در یک گازساز جریان حامل [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 18-35]

ج

 • جریان آشفته شبیه‌سازی و تحلیل عددی یک موتور اسکرمجت نمونه (دی ال ار) در شرایط احتراقی و غیر احتراقی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 45-62]
 • جریان آشفته مدلسازی سه بعدی فرایند احتراق در یک موتور اسکرمجت با لحاظ کردن مکانیزم شیمیایی چند واکنشی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 1-25]
 • جریان دوفازی مطالعه عددی خنک‌کاری فیلمی در یک رانشگر فضایی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]
 • جریان دوفازی مطالعه عددی جریان سه بعدی داخل مجرای تخلیه اتمایزر مایع هوادهی شده در نسبت‌های هوادهی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]

ح

 • حد شعله‌وری بالا بررسی تاثیر زاویه همگرایی-واگرایی بر مشخصه‌های احتراقی مخلوط پیش‌آمیخته هیدروژن - هوا در یک میکرولوله همگرا – واگرا [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 27-43]
 • حفره‌ی پایدار کننده شعله بررسی تاثیر تعداد حفره بر بازده احتراقی و ضریب بازیافت فشار سکون در محفظه احتراق مافوق صوت [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 98-117]

خ

 • خنک‌کاری مطالعه عددی خنک‌کاری فیلمی در یک رانشگر فضایی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]
 • خودمشتعل بررسی اثر ابعاد هندسی پاشنده بر عملکرد محفظه احتراق رانشگر دومولفه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 63-78]

د

 • دمای آب بررسی عددی اثر دمای آب اضافه شده به سوخت اکتان بالا در یک موتور اشتعال تراکمی با واکنش‌پذیری کنترل‌شده (RCCI) [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 43-62]
 • دوجزئی تبخیر گذرای قطره دوجزئی در دما و فشار زیاد [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 81-99]
 • دیگ بخار بررسی عددی افزودن بخارآب به هوای احتراق دیگ بخار صنعتی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 117-138]

ر

 • رانشگر بررسی اثر ابعاد هندسی پاشنده بر عملکرد محفظه احتراق رانشگر دومولفه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 63-78]
 • رانشگرهای فضایی مطالعه عددی خنک‌کاری فیلمی در یک رانشگر فضایی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]
 • روش امواج فراصوت شیمیایی تولید سوخت سبز بیودیزل از روغن آفتابگردان با استفاده از نانوذرات K2O تثبیت شده بر روی بنتونیت به روش سونوشیمی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 89-101]
 • روش حجم سیال مطالعه عددی جریان سه بعدی داخل مجرای تخلیه اتمایزر مایع هوادهی شده در نسبت‌های هوادهی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]
 • روغن آفتاب‌گردان تولید سوخت سبز بیودیزل از روغن آفتابگردان با استفاده از نانوذرات K2O تثبیت شده بر روی بنتونیت به روش سونوشیمی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 89-101]

ز

 • زئولیت Y سنتز زئولیت مزو حفره Y با استفاده از پیروفیلایت به عنوان منبع Si و Al به منظور استفاده در فرآیند تولید بنزین و دیزل از روغن سنگین [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 50-66]

س

 • ساختار شعله مطالعه عددی تاثیر تزریق دی‌اکسیدکربن درون اکسیدکننده بر ساختار شعله در رژیم احتراقی بدون شعله [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • سوخت نفتی سنگین گازسازی سوخت نفتی سنگین در یک گازساز جریان حامل [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 18-35]
 • سوخت هیدروژن بررسی تاثیر تعداد حفره بر بازده احتراقی و ضریب بازیافت فشار سکون در محفظه احتراق مافوق صوت [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 98-117]

ش

 • شاخص انفجار بررسی آزمایشگاهی اثر ابعاد گرد زغال در انفجار مخلوط گرد زغال و متان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 81-97]
 • شبکه عصبی بررسی تاثیر افزودن نانوکامپوزیت Al2O3-SiO2 به سوخت بیودیزل-دیزل بر روی عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزلی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 25-39]
 • شبیه‌سازی بررسی عددی افزودن بخارآب به هوای احتراق دیگ بخار صنعتی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 117-138]
 • شبیه‌سازی عددی شبیه‌سازی و تحلیل عددی یک موتور اسکرمجت نمونه (دی ال ار) در شرایط احتراقی و غیر احتراقی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 45-62]
 • شبیه‌سازی عددی مدلسازی سه بعدی فرایند احتراق در یک موتور اسکرمجت با لحاظ کردن مکانیزم شیمیایی چند واکنشی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 1-25]
 • شبیه ‏سازی گردابه ‏های بزرگ بررسی دقت مدل‏های زیرشبکه در مدل‏سازی آتش چرخان درونی توسط روش شبیه ‏سازی گردابه‏ های بزرگ [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 41-56]
 • شبیه‌سازی‌های عددی حذف سوخت مایع و کاهش مصرف انرژی با بهینه سازی عملکرد احتراقی کلساینر سیمان به وسیله شبیه سازی عددی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 97-115]
 • شعله سلولی تشخیص ناپایداری شعله در مشعل پیش آمیخته شعله سطحی با استفاده از تحلیل فرکانسی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 67-80]
 • شعله غیر پیش آمیخته بررسی عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر رفتار شعله غیر پیش آمیخته متان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]
 • شعله مسطح تشخیص ناپایداری شعله در مشعل پیش آمیخته شعله سطحی با استفاده از تحلیل فرکانسی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 67-80]

ض

 • ضایعات سیب زمینی بررسی اثرات زیست محیطی تولید بیواتانول از ضایعات سیب زمینی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 36-49]
 • ضخامت شعله بررسی تاثیر زاویه همگرایی-واگرایی بر مشخصه‌های احتراقی مخلوط پیش‌آمیخته هیدروژن - هوا در یک میکرولوله همگرا – واگرا [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 27-43]

ط

 • طول شعله بررسی عددی اثر سطوح مختلف ناهمگنی بر طول شعله آشفته در محفظه احتراق [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 73-88]
 • طول گازساز گازسازی سوخت نفتی سنگین در یک گازساز جریان حامل [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 18-35]

ع

 • عملکرد موتور مدل‌سازی اثر نانولوله‌های کربنی عامل دار حاوی اکسیژن، اضافه‌شده به مخلوط سوخت دیزل، بیودیزل و بیواتانول بر عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 103-116]

ف

 • فرکانس طبیعی نوسانات تشخیص ناپایداری شعله در مشعل پیش آمیخته شعله سطحی با استفاده از تحلیل فرکانسی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 67-80]
 • فشار زیاد تبخیر گذرای قطره دوجزئی در دما و فشار زیاد [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 81-99]
 • فشار مؤثر متوسط اندیکاتوری بررسی عددی اثر دمای آب اضافه شده به سوخت اکتان بالا در یک موتور اشتعال تراکمی با واکنش‌پذیری کنترل‌شده (RCCI) [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 43-62]
 • فوگاسیتی تبخیر گذرای قطره دوجزئی در دما و فشار زیاد [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 81-99]
 • فیلم خنک‌کن مایع مطالعه عددی خنک‌کاری فیلمی در یک رانشگر فضایی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]

ک

 • کراکینگ روغن سنگین سنتز زئولیت مزو حفره Y با استفاده از پیروفیلایت به عنوان منبع Si و Al به منظور استفاده در فرآیند تولید بنزین و دیزل از روغن سنگین [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 50-66]
 • کلساینر حذف سوخت مایع و کاهش مصرف انرژی با بهینه سازی عملکرد احتراقی کلساینر سیمان به وسیله شبیه سازی عددی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 97-115]

گ

 • گاز طبیعی مطالعه تجربی تاثیر نسبت انسداد انژکتور کم چرخش بر حدود پایداری و رژیم های احتراقی شعله گاز طبیعی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 63-79]
 • گرادیان کاهشی و افزایشی بررسی عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر رفتار شعله غیر پیش آمیخته متان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]
 • گردوغبار زغال سنگ بررسی آزمایشگاهی اثر ابعاد گرد زغال در انفجار مخلوط گرد زغال و متان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 81-97]
 • گونه پارامغناطیس بررسی عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر رفتار شعله غیر پیش آمیخته متان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]

ل

 • لایه مایع مطالعه تجربی ضخامت فیلم مایع حاصل از برخورد اسپری با یک سطح جامد [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 57-72]

م

 • محفظه احتراق بررسی آزمایشگاهی اثر ابعاد گرد زغال در انفجار مخلوط گرد زغال و متان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 81-97]
 • محفظه احتراق بررسی عددی اثر سطوح مختلف ناهمگنی بر طول شعله آشفته در محفظه احتراق [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 73-88]
 • محفظه احتراق بررسی عددی اثر مکان پیلوت بر بلندشدگی شعله جت آشفته با سطوح مختلف ناهمگنی در محفظه احتراق [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 79-95]
 • مدل زیرشبکه‏ ی ویل بررسی دقت مدل‏های زیرشبکه در مدل‏سازی آتش چرخان درونی توسط روش شبیه ‏سازی گردابه‏ های بزرگ [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 41-56]
 • مدل‏ سازی با شبکه عصبی مصنوعی مدل‌سازی اثر نانولوله‌های کربنی عامل دار حاوی اکسیژن، اضافه‌شده به مخلوط سوخت دیزل، بیودیزل و بیواتانول بر عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 103-116]
 • مشعل بررسی عددی افزودن بخارآب به هوای احتراق دیگ بخار صنعتی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 117-138]
 • مصرف انرژی حذف سوخت مایع و کاهش مصرف انرژی با بهینه سازی عملکرد احتراقی کلساینر سیمان به وسیله شبیه سازی عددی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 97-115]
 • مصرف سوخت بررسی عددی اثر دمای آب اضافه شده به سوخت اکتان بالا در یک موتور اشتعال تراکمی با واکنش‌پذیری کنترل‌شده (RCCI) [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 43-62]
 • منومتیل‌هیدرازین بررسی اثر ابعاد هندسی پاشنده بر عملکرد محفظه احتراق رانشگر دومولفه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 63-78]
 • موتور بررسی آزمایشگاهی اثر سوخت (HHO_CNG) بر عملکرد موتور پایه بنزین سوز [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 121-135]
 • میدان مغناطیسی بررسی عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر رفتار شعله غیر پیش آمیخته متان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]
 • میکرولوله همگرا واگرا بررسی تاثیر زاویه همگرایی-واگرایی بر مشخصه‌های احتراقی مخلوط پیش‌آمیخته هیدروژن - هوا در یک میکرولوله همگرا – واگرا [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 27-43]

ن

 • ناپایداری ذاتی تشخیص ناپایداری شعله در مشعل پیش آمیخته شعله سطحی با استفاده از تحلیل فرکانسی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 67-80]
 • نانو لوله کربنی مدل‌سازی اثر نانولوله‌های کربنی عامل دار حاوی اکسیژن، اضافه‌شده به مخلوط سوخت دیزل، بیودیزل و بیواتانول بر عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 103-116]
 • ناهمگنی بررسی عددی اثر سطوح مختلف ناهمگنی بر طول شعله آشفته در محفظه احتراق [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 73-88]
 • ناهمگنی بررسی عددی اثر مکان پیلوت بر بلندشدگی شعله جت آشفته با سطوح مختلف ناهمگنی در محفظه احتراق [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 79-95]
 • نسبت انسداد مطالعه تجربی تاثیر نسبت انسداد انژکتور کم چرخش بر حدود پایداری و رژیم های احتراقی شعله گاز طبیعی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 63-79]
 • نسبت دبی جرمی گاز به مایع مطالعه عددی جریان سه بعدی داخل مجرای تخلیه اتمایزر مایع هوادهی شده در نسبت‌های هوادهی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]
 • نسبت هم‌ارزی گازسازی سوخت نفتی سنگین در یک گازساز جریان حامل [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 18-35]
 • نیروگاه بررسی عددی افزودن بخارآب به هوای احتراق دیگ بخار صنعتی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 117-138]
 • نیروی حجمی مغناطیسی بررسی عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر رفتار شعله غیر پیش آمیخته متان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]

ه

 • هایپرگولیک مطالعه عددی خنک‌کاری فیلمی در یک رانشگر فضایی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]