دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1397 
6. تعیین توزیع شعاعی دما و سرعت در شعله به وسیله ترموکوپل

صفحه 85-100

محمد جواد اکبری؛ آزاده کبریایی؛ علیرضا رنجبران