دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار 1392 (11) 
4. تحلیل اگزرژی یک موتوردیزلی با استفاده از مدل احتراق چندمنطقه ای

سمیه پارسا؛ رحیم خوشبختی سرای؛ صمد جعفرمدار؛ رضا اکبرپور قیاسی؛ یحیی عجبشیرچی